DODAJ NOWY WPIS

2019-09-15  

Krzysztof Kapu?ci?ski

Dzie? dobry.

Zapraszamy do ?odzi. Od ostatniego koncertu w grudniu 2015 ?ód? zmieni?a si? szalenie, a my z ni? lecz owe zmiany pod??aj? jakby w innych kierunkach. ?ód? w tym zestawieniu wychodzi zdecydowanie lepiej.
Moja szanowna Ma??onka ci?gle oczekuje wraz ze mn? na kolejn? okazj?, aby pos?ucha? po raz kolejny Zespo?u na ?ywo i zdoby? autografy na kolejnej p?ycie, by? mo?e nawet tak pi?kny jak od Pana Andrzeja w dniu 10 grudnia 1991 roku.

Pozdrawiam w imieniu mojej Ma??onki oraz swoim i zapraszam,
Krzysztof Kapu?ci?ski

2019-03-18  

Mariusz

Co mog? napisa? o wczorajszym koncercie w Krakowie?
Czapki z g?ów. Z niecierpliwo?ci? czekam na nast?pny.

2019-02-15  

adam

Jeste?cie wspaniali. Podziwiam Was. Gratulacje i dalszych sukcesów.

2018-12-14  

Pawe?

13-12-2018 Narodowe Forum Muzyki we Wroc?awiu. Fantastyczne 2,5 godziny. Wybieraj?c si? na ten koncert spodziewa?em si? profesjonalnego przygotowania i wysokiego poziomu. To co zobaczy?em i us?ysza?em zdecydowanie przeros?o moje oczekiwania.
Powiem krótko - Tak trzyma? !!!

2018-11-04  

Pr

K.... ale za?cian. Tak lubi?em Pod Bud? a z Sikorowskiego wyszed? taki politruk!!! I jeszcze zwolennik d. bila Male?czuka z mózgiem prze?artym zielem i innym g. ó. w. n. e. m. Nienawi?? do w?asnego narodu ju? raz doprowadzi?a do katastrofy. Brzydko si? bawi pan Siko - Rowski.

2018-09-05  

Agata

W najbli?sz? sobot? przywieziecie ze sob? troch? rodzinnego Krakowa do Przem?tu. Ju? nie mog? si? doczeka?.

Rodowita Krakowianka na emigracji w Wielkopolsce

2018-05-09  

Krystyna

Dzi?kuj? za kolejn? uczt? muzyczn?.Takich spotka? nigdy do??.
Grajcie nam STO LAT!

2018-05-09  

?winka peppa

Jako stary fan zespo?u, po wys?uchaniu koncertu "Kraków-Saloniki" (Bo?e kiedy to by?o - pewnie 2007 rok?) postanowi?em nauczy? si? gra? na organach hammonda - tak mnie urzek?o fantastyczne brzmienie tego instrumentu pi?knie podkre?laj?ce niezwyk?? muzykalno?? g?osu Pana Andrzeja Sikorowskiego - dzi?ki za t? (niezamierzon?) inspiracj?!
Wzi??em si? do roboty i.. dzisiaj jestem dzi?ki Wam (powiem nieskromnie: chyba niez?ym) hammondzist?!

pozdrawiam serdecznie!

2018-03-21  

Barbara

Bardzo dzi?kuj? za koncert, wspania?e chwile, kocham ca?y repertuar, wi?c ka?dy dobór piosenek mnie cieszy.
Dzi?kuj?, ?e Jeste?cie

2018-03-20  

obibok

Ja te? ?wie?o po koncercie, wi?c jako szcz??liwy posiadacz biletu pozwol? sobie na d?u?sz? recenzj?. By?em dzi? na Torwarze i by?em bodaj?e rok temu w Legionowie. Odczucia te same - po pierwsze genialne prze?ycie (cho? dzi? publiczno?? wola?a kontemplowa?, ni? ?ywo reagowa?, co chyba nieco rozczarowa?o artystów. Po drugie "fa?szuj?cy" Pan Andrzej. Ja wiem, ?e to nie fa?szowanie, a interpretacja, któr? si? ogólnie ceni, ale jak cz?owiek od lat s?ucha jakiej? wersji z p?yt (a tych pierwszych piosenek to jeszcze z kaset), to te ró?nice s? dla ucha nieco niemi?e. Z drugiej strony Pan Andrzej od lat interpretuje na koncertach podobnie, wi?c gdybym cz??ciej bywa? na koncertach, to mo?e te wersje uznawa?bym za podstawowe... O Pani Mai w?a?ciwie nie wypada pisa? czegokolwiek, bo ona swoim kunsztem artystycznym rzuci?a mnie na kolana. Podobne superlatywy nale?? si? Pani Annie, która przy??czy?a si? dzi? do ?piewu, ?e min??o 40 lat, ale to chyba nieprawda, bo te pierwsze piosenki ?piewa wci?? tak samo i tym samym g?osem. Ogromne s?owa uznania.
Je?li chodzi o repertuar, na tak? uroczysto?? lepiej dobra? mieszanki chyba nie mo?na by?o, cho? mo?e nie wszyscy b?d? zadowoleni. Mi nieco brakowa?o, zwa?ywszy na obecno?? obu Pa?, "Stowarzyszenia Rannej Rosy". No i Doliny Str??yskiej, która jest dla mnie od d?u?szego czasu numerem "1", ale to mo?e by? subiektywne odczucie.

2018-03-20  

obibok

Ja te? ?wie?o po koncercie, wi?c jako szcz??liwy posiadacz biletu pozwol? sobie na d?u?sz? recenzj?. By?em dzi? na Torwarze i by?em bodaj?e rok temu w Legionowie. Odczucia te same - po pierwsze genialne prze?ycie (cho? dzi? publiczno?? wola?a kontemplowa?, ni? ?ywo reagowa?, co chyba nieco rozczarowa?o artystów. Po drugie "fa?szuj?cy" Pan Andrzej. Ja wiem, ?e to nie fa?szowanie, a interpretacja, któr? si? ogólnie ceni, ale jak cz?owiek od lat s?ucha jakiej? wersji z p?yt (a tych pierwszych piosenek to jeszcze z kaset), to te ró?nice s? dla ucha nieco niemi?e. Z drugiej strony Pan Andrzej od lat interpretuje na koncertach podobnie, wi?c gdybym cz??ciej bywa? na koncertach, to mo?e te wersje uznawa?bym za podstawowe... O Pani Mai w?a?ciwie nie wypada pisa? czegokolwiek, bo ona swoim kunsztem artystycznym rzuci?a mnie na kolana. Podobne superlatywy nale?? si? Pani Annie, która przy??czy?a si? dzi? do ?piewu, ?e min??o 40 lat, ale to chyba nieprawda, bo te pierwsze piosenki ?piewa wci?? tak samo i tym samym g?osem. Ogromne s?owa uznania.
Je?li chodzi o repertuar, na tak? uroczysto?? lepiej dobra? mieszanki chyba nie mo?na by?o, cho? mo?e nie wszyscy b?d? zadowoleni. Mi nieco brakowa?o, zwa?ywszy na obecno?? obu Pa?, "Stowarzyszenia Rannej Rosy". No i Doliny Str??yskiej, która jest dla mnie od d?u?szego czasu numerem "1", ale to mo?e by? subiektywne odczucie.

2018-03-20  

Piotr Kwiatkowski

?wie?o po koncercie. Co? przecudownego. Je??, pi?, kocha? i s?ucha? Was. Dzi?kujemy.

2018-03-20  

Piotr Kwiatkowski

?wierzo po koncercie. Co? przecudownego. Je??, pi?, kocha? i s?ucha? Was. Dzi?kujemy.

2018-03-03  

Krystyna

Kolejna uczta muzyczna.Dzi?kuj? ?e Jeste?cie

2017-12-28  

Andrzej i Gabrysia z Rydu?tów

Byli?my w grudniu na koncercie Andrzeja i Mai w s?siednim Pszowie. By?o wspaniale. Dobrze, ?e tacy arty?ci s? jeszcze w Polsce i chc? koncertowa?. Je?eli kto? z w?odarzy Rydu?tów zdecyduje si? Pa?stwa zaprosi? do naszego pi?knego RCK, to na pewno znowu przyjdziemy na t? uczt? duchow?. Dzi?kujemy z ca?ego serca i serdecznie zapraszamy. Przyje?d?ajcie nawet z ca?? Bud? "POD BUD?"

Serdecznie pozdrawiamy

2017-10-25  

Bartek zwany bac?

?a?cuchowa pi?a milknie,
G??boko w zimowym lesie
?wierkanie sikorki

Dzi?kuj? ?e jeste?cie, w?a?nie tacy....

2017-10-18  

Krzysztof Grabski z Warszawy

Dzi?kuj? Wam Kochani za muzyczne obrazki z wystawy pt.Polska.

2017-10-17  

Hanna ?

Ciesz? si? ,?e nie tylko ja tak samo odebra?am "jako??" nag?o?nienia. I siedzia?am na parterze...Ale sam zespó? REWELACJA. Pozdrawiam hana

2017-10-17  

Aleksandra Pu?kowska

Zastanawia?am si?, czy napisa? o wra?eniach z wczorajszego koncertu w Poznaniu. Poprzedni wpis zach?ci? mnie. Zespó? bardzo ceni? i z okazji jubileuszu ?ycz? wszystkim jego cz?onkom wspania?ych wyst?pów, jednak .... kupi?am miejsce na balkonie i kiedy po pierwszych utworach inni uczestnicy koncertu wezwali obs?ug? wiedzia?am, ?e nie tylko ja mam problem z us?yszeniem s?ów nie tylko piosenek ( tych s?owa znam). Po rozmowie z panem z obs?ugi nie wytrzyma?am i moje spotkanie z jednym z bardzo cenionych przez mnie zespo?ów zako?czy?o si? po 40 minutach koncertu. W domu wys?ucha?am kilku tworów i cho? ?al, ?e na ?ywo nie by?o to takie jak powinno pozdrawiam ca?y zespó?.

2017-10-16  

Ma?gorzata P

W?asnie wróci?am z koncertu na 40 lecie w Poznaniu, jeste?cie jak zawsze wspaniali, a mimo to by? to najgorszy Wasz koncert na jakim by?am!!
A to za spraw? nag?osnienia, na balkonie koncert by? ca?kowicie nieczytelny, nawet zapowiedzi nie mo?na by?o zrozumie?.
Na nasz? interwencj? us?yszeli?my od obs?ugi koncertu:..
" kupili?cie pa?stwo tanie bilety to teraz nie s?yszycie.
Te tanie bielty to 110,00z?!!
mam dla tych panów odpowied?, nie radzicie sobie z nag?osnieniem w tak akustycznej sali jak Aula UAM, nie bierzcie sie za to!!!
A zespól serdecznie pozdrawiamy

2017-09-07  

Tadeusz

Kochani ! Jeste?cie wspaniali. Nasza paka z G?ubczyc to MATURA 1968 czyli mamy ponad 60 lat. Wasz przebój na ca?o?? sta? si? naszym hymnem i ?piewamy go przy okazji spotka?. Za rok mamy 50 lat od zdania matury i znowu go za?piewamy. Wasze piosenki s? najlepszym lekarstwem na chandr? i gdy tylko mnie dopadnie to je puszczam. By?em na paru Waszych koncertach i mam nadzieje za?apa? si? na Wasze 40 - lecie. Id?cie na ca?o?? i grajcie do ko?ca ?wiata i ...

2017-08-21  

Tomasz

Mam 4 Wasze p?yty: "Pod Bud?" (pierwszy album), który zaliczam do ulubionych i "List do ?wiata". Z kolei rodzice maj? "Postscriptum" i "Lecz póki co ?yjemy" - kolejny ulubiony jednak nie ma go w dyskografii. Kiedy? dawno temu grali?cie koncert w ?widnicy i nawet na nim by?em. Mam nadziej?, ?e b?dzie mi dane posiada? autografy na tych p?ytach ;)

2017-05-20  

BARBARA

Uwielbiam Wasze piosenki, zawsze , gdy mam humor albo nie, lecz ostatnio s?ucham tylko starych nagra?.
Niestety, piosenki w wykonaniu córki to duu?o nie to. ( G?os ma ?adny ale..)
?piewa Pan ... nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa .... nie zmieniajcie nam wykonawców ... bardzo prosz?

2017-05-07  

Motor

Wielki szacun za cala tworczosc!!! Mam 30 lat I lubie was sluchac. Zapraszam na koncert do Gliwic

2017-05-05  

Pawe?

Panie Andrzeju!
Dzi?kuj? za ca?? Twórczo??. Jest dla mnie wa?na tak jak powietrze, jedzenie, mi?o?? i sex. Czuj?, ?e teksty piosenek s? darem od samego Boga, który wybra? Pana do ich przekazania ?wiatu. Patetycznie? Na pewno nie! Ten kto ma do?a, a wys?ucha ich nape?nia si? energi? i optymizmem, chce si? ?y?! Wzruszenia jakie nam Pan funduje przy okazji odkrywaj?c swoj? dusz? s? nieocenione. Dlatego za pe?ne, osobiste wr?cz intymne zaanga?owanie si? Pana w ich pisanie, komponowanie oraz ?piewanie jeszcze raz serdecznie dzi?kuj?. Niech natchnienie Pana nigdy nie opu?ci, ale my?l? ?e o to mog? by? spokojny, gdy? ma Pan i Pana Córka niew?tpliwie wsparcie od Niego Samego. ?ycz? zdrowia i wszelkiej pomy?lno?ci. Czekam na nast?pne dzie?a.

2017-04-22  

Tomasz

Dzi? odkry?em Was na nowo... po wielu latach od ostatnich wzrusze? przy Waszych tekstach i muzyce... Dzi?kuj? za m?dro?? i rado??...

2017-03-16  

Gosia

Mam 32 lata i s?ucham Was od dziecka. Wasze piosenki mnie wychowa?y. Dzi?kuj? Wam za to i czekam na kolejne p?yty. Pozdrawiam

2017-02-22  

s?awek

Dzi?kuj? za wspania?? muzyk? i s?owa piosenek.S?owa z sensem i bardzo ?yciowe.Szkoda,?e tak ma?o Was w radio s?ycha? Dlaczego w naszym kraju rozg?o?nie nie doceniaj? tak ambitnej muzyki i tekstów.Niestety prostota i muza bez sensu wygrywa.Gratuluj? jubileuszu i nowych piosenek.I grajcie dalej z Maj?.Cudowny g?os.To dodatkowy atrybut Waszego zespo?u.Szkoda,?e tak ma?o koncertów gracie.?ycz? dalszych "WASZYCH" sukcesów.Pozdrawiam.S?awek

2017-02-11  

kazimiera

Gratuluj? wspania?ego Jubileuszu ca?ej grupie.
Dzi?kuj? za wspania?e teksty,p?yn?ce z nich przes?anie i wspania??
muzyk?.Jestem dumna ?e mamy w Polsce takie talenty,dzi?ki ?e jeste?cie niezmienni,wiecznie m?odzi.
Oczekuj? na koncert w Poznaniu z ut?sknieniem.
?ycz? dalszych sukcesów i zdrowia.

Kazimiera M

2016-12-26  

Piotr Kwiatkowski

Jedyny zespó?, którego wszystkie utwory s? na jednakowo wysokim poziomie. Mog? Was s?ucha? bez przerwy. Dzi?kuj? za tyle lat cudownej twórczo?ci. Kiedy koncert w Warszawie??? Panie Andrzeju - szacunek dla Pana.

2016-11-29  

Piotr

Wspania?e ?yciowe i im starsze tym lepsze ..

?ycz?c zdrowia

Pozdrawiam
Piotr Dudek

2016-11-26  

Terri

W??czy?am dzisiaj od lat ju? nie s?uchan? p?yt? z serii z?ota kolekcja...i eureka ! jakie to wspania?e piosenki. Dzi?kuj?. B?d? wypatrywa?a koncertów gdzie? w okolicach Zielonej Góry.

2016-11-02  

Kimbur

?al za... p?ytami takimi jak ta, jak Razem. Przyda?aby si? dla uszu naszych jeszcze jaka? p?yta wydana Pod Bud?.

2016-11-01  

robert

Witajcie! Usi?uj? znale?? gdzie? Antologi? Pod Bud? wydan? w 2007 roku. Macie mo?e pomys? gdzie mog? j? kupi?? Pozdrawiam Zespó? Wszystkich Fanów. Wierny s?uchacz :)

2016-09-15  

krystyna

Dzi?kuj? za pi?kny koncert w Bydgoszczy 28.o8 na wodzie przy Operze.Maju!Masz pi?kny g?os,mi?y dla ucha.Panie Andrzeju!Pana piosenki ze Z?otej Kolekcji/Kraków,Piwna7,Od tamtej chwili /towarzysz? nam w wycieczkach samochodowych, teraz razem z p?yt? Kraków,Saloniki.G?os z oddali-syn daleko,ma ma?? córeczk?-jest dla mnie szczególna.Chcia?abym,?eby kiedy? go rozumia?a,jak Ty Mam?.Dzi?kuje za autografy dla mnie i m??a.Niech si? Wam szcz??ci we wszystkim!!

2016-09-04  

Magda

Dawno temu s?ysza?am w radiu inn? wersj? piosenki "Nie przeno?cie nam stolicy..."
Ko?cówka brzmia?a mniej wi?cej tak:
"Najgor?cej o to prosi, dobrze wa??c w?asne s?owa, stary krakus podpisany Andrzej S."

Czy jest mo?liwo?? odzyskania gdzie? tej wersji znanej wszystkim piosenki?

2016-08-28  

piotr lipno

wasze utwory zawsze mi pomagaj? w gorsze dni - dzi?ki za m?dre teksty i dobr? muzyk?

2016-08-07  

Piotr

Kochani,kiedy nowa p?yta?!!

2016-05-31  

Krzysztof

Nie ma was ani w radiu ani w TV wielka szkoda..gdyby to zale?a?o od mnie..Arcy genialne teksty z którymi si? zgadzam, ?wietna ujmuj?ca muzyka bez s?odzenia i cukrzenia i wydziwiania. No i melodia "przypad?o??"do?? rzadko spotykana w dzisiejszych super produkcjach zgodnych z g?ównym nurtem "muzyki dla g?uchego pokolenia". Bardzo serdecznie pozdrawiam patrz?c w "Szklan? kul?..."

2016-03-30  

Wies?aw

S?ucham Was ju? 30 lat /mam prawie sze??dziesi?t/ Dzi?kuj? za chwil? wytchnienia

2016-02-06  

marlesia

Witam. Moi przedmówcy napisali ju? chyba wszystko o Waszej muzycznej doskona?o?ci, wi?c tylko si? pod tym podpisz?.
Mam natomiast ogromn? pro?b?-jestem osob? ?piewaj?c? amatorsko i na portalu karaoke na którym ?piewam nazywaj? mnie "specjalistk? od budy". Niestety w internecie jest bardzo ma?o podk?adów muzycznych do Waszych piosenek, a je?eli ju? s?, to do tych najbardziej popularnych. Mo?e uda?oby si? wyda? jak?? p?yt? z Waszymi utworami w wersji karaoke, lub udost?pni? na Waszej stronie kilka wersji instrumentalnych? Jestem przekonana, ?e wielu osobom sprawiliby?cie ogromn? rado??, bo coraz wi?cej osób wraca do m?drej muzyki.Pozdrawiam ca?? Grup?.

2016-02-05  

jacek

Hej caly Zespole>dzieki,dzieki dzieki-wielki szacun za krzepienie serc Nam tutaj na obczyznie.Maju-jak w Twej piosence Krakow -Saloniki no I szczypta nadzieji z Wyznania.Pozdro weteran.

2016-02-04  

Monika

Witam,
kiedy zawitacie do Poznania albo Szczecina ???
Pozdrawiam .... Czekam
M

2016-01-04  

jan kru?o?ek

w 2012 roku wyst?puj?c w MCK Skoczów pozwoli?em sobie na pewien ?art. U?y?em linii melodycznej utworu"Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa" Waszego zespo?u, do mojego tekstu " Nie wyganiajcie Judosza ze Skoczowa"( jest to pi?kna tradycja naszego regionu, "pochód z Judoszem, cho? uwa?ana przez niektóre ?rodowiska za poga?skie). Teraz kiedy zmieni?a si? w?adza w Skoczowie, na t? prawowit?, mój tekst sta? si? niejako
g?osem sprzeciwu ,przeciwko niszczeniu naszej tradycji." Lecz pytanie zasadnicze brzmi", czy ja mog? to znowu za ?piewa? teraz kiedy o tym mo?? by? g?o?no. pozdrawiam moich idoli Jan. PS ( nigdy nie czerpa?em ?adnych korzy?ci finansowych z moich wyst?pów jest to moje hobby) Prosz? o odp. na meila

2015-12-26  

jacek

Witam
Cho? mia?em kiedy? przyjemno?? pozna? osobi?cie to b?d? u?ywa? formy per Pan. Muzyk i wokalista za mnie ?aden. Ale jak tylko pami?tam zawsze na ogniskach królowa?y Wasze piosenki. ?wietna muzyka i ambitne teksty. Pozwoli?em sobie dopisa? dwie zwrotki do piosenki ,,To jest toast". Brakowa?o mi tam czego? o wnukach. Je?li znajdzie Pan kiedy? chwilk? i b?dzie zainteresowany moimi wypocinami to prosz? o kontakt na maila.
Poza tym zapraszam na nasz coroczny zlot w Olsztynie za Cz?stochow?. Jak zawsze oko?o 15 sierpnia

2015-11-30  

marbel

Wszystkiego pi?knego dla Pana Andrzeja z okazji imienin!
Wielu jeszcze cudnych pie?ni ?ycz? Panu (i sobie do ich s?uchania) Pozdrowienia dla ca?ego wspania?ego zespo?u, trwajcie jeszcze 100 lat bo bez Was by?oby pusto i smutno. Wybieram si? na koncert w Rzeszowie - 12.12. Ju? si? nie mog? doczeka?!

2015-11-20  

agniecha

Jam dzio?cha z Grzegórzek w trzecim pokoleniu. Kocham WAS!! "Pod Bud?", Demarczyk, Grechuta, Turnau, Wójcicki, Rybotycka.... na wi?cej szkoda s?ów... wszystko wiadomo....
CZAPKA Z G?OWY!

2015-09-09  

pracownik naukowy UM w Lublinie

Serdecznie zapraszam Pa?stwa, aby?cie, o ile inne zobowi?zania pozwol?, do??czyli do Lubelskiej Federacji Bardów, która ma wystapi? w Lublinie na Konferencji pt.: "Plant as a source of analytical material" 21.wrze?nia tego roku.
W imieniu Organizatoów
pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ps. A je?eli nie to mo?e do Filharmonii by?cie mogli przyjecha? - w pó?niejszym terminie ???
Pozdrawiam serdecznie
A. S-K.

2015-09-07  

rychu

POZDRAWIAM ca?y zespól z Austrii gdzie obecnie jestem pami?tam koncert w Przeworsku lata 80 m?ody by?em z Mam? ?p dzi? s?ucha?em koncertu w PR 1 ulubiona stacja wszystko wróci?o ale dobrze DU?O ZDROWIA DLA CA?EGO ZESPO?U

2015-08-23  

Ma?cok

Witam i serdecznie pozdrawiam Was wszystkich.
M?oda Ma?cokówna ju? mocno zara?ona Wasz? twórczo?ci?.
Co z P. ?urkiem, któremu ?yczmy z ca?ych si? szybkiego powrotu do zdrowia.

2015-07-02  

Andrzej

Marz? us?ysze? Was na ?ywo! Kiedy?, przypadkiem wpad?a mi do r?k p?yta...i ju? nie wypuszczam jej z r?k.
Rycz? sobie w domu," i znowu kogo? brak".
Szczególnie dzieci których nie mam.
Zapraszam do Strzelina.

2015-06-08  

W?odek P.

Znam Wasze piosenki od dawna. Dla mnie by?o to kilka kapitalnych przebojów, stanowczo zbyt rzadko odtwarzanych przez stacje radiowe... Wreszcie, kilka dni temu, zrobi?em sobie prezent: kupi?em Wasz? dwup?ytow? sk?adank? wydan? w serii "Z?ota Kolekcja". S?ucham tych p?yt w kó?ko w samochodzie... S?ucham piosenek, które znam i tych, których dot?d nie zna?em... Niech Was diabli - ja, stary ch?op (61) p?acz?... Serio... Nigdy ?adna muzyka i teksty tak na mnie nie dzia?a?y. ?yjcie i grajcie 100 lat. Przyjed?cie kiedy? z koncertem do Lublina lub w okolice... Sikorowski, Hnatowicz - wielki mój uk?on uk?on w Wasz? stron?. Aniu Treter - w Twoim g?osie i stylu mo?na si? zakocha?... BARDZO WAM DZI?KUJ?!

2015-05-30  

Leszek 56

Na ca?o?? przes?ucha?em dzisiaj 30 razy. S?ów ju? si? nauczy?em.
P?aka?em jak Was s?ucha?em.
Nie przeno?my stolicy do Krakowa.
Niech moc b?dzie z Wami do ko?ca ?wiata i dalej...
Leszek

2015-04-30  

Piotr

W?a?nie odpoczywam po pracy s?uchaj?c Waszych utworów.Byli?cie,jeste?cie i b?dziecie wspaniali.

2015-03-02  

chudylover

Adres bloga z wpisem o Was - http://chudylover.pl/249/. Przepraszam, ?e za?miecam Wam stron? podwójnym komentarzem, ale w tamtym mi uci??o. To sk?ania mnie do ponownych pozdrowie?, a pozdrowie? nigdy za wiele! :)

2015-03-02  

chudylover

Witam serdecznie. Na wst?pie chcia?am wyrazi? podziw dla twórczo?ci, dla charakteru i dla duszy. W rozwini?ciu chcia?abym przedstawi? swojego bloga, w którym Was opisa?am i by?abym niezwykle zaszczycona gdyby?cie przeczytali. A w zako?czeniu chcia?abym pozdrowi? najcieplej jak potrafi?!

2015-02-13  

Andrzej ?urawski

Szanowni Pa?stwo
Bardzo prosz? o dalej co?
Jeste?cie dla mnie tym co w tym g?upim ?wiecie jest wi?cej warte ni? ten ?ez padó?

2015-02-08  

anna

Wczoraj do?wiadczy?am kaskady uczu? - powrotu do przedszkola (kap, kap, p?yn? ?zy), powrotu do ?a?oby i mojego Anio?a Stró?a (piosenka o Piotrze Skrzyneckim), wspomnie? dzieci?stwa mojego doros?ego ju? syna, niesamowitej rado?ci, ogromu pozytywnego my?lenia, dzi?kuj?...... Wasz koncert w Bydgoszczy da? mi to wszystko... Kilka razy ?zy polecia?y dyskretnie, raz za?ka?am, ale najwi?cej u?miechu i rado?ci by?o na mojej twarzy. Po ci??kim emocjonalnie pi?tku, kolejnym rozczarowaniu... z moim kochanym partnerem u boku, do?wiadczy?am UCZTY rado?ci i mi?o?ci (mimo wszystko), dosta?am od WAS pozytywn? energi? na nast?pne dni.... DZI?KUJ? ?LICZNIE i prosz? o wi?cej.....
Ania (42 lata)....

2015-02-05  

Acanek

Zapraszam Was do Wroc?awia, gdy? ju? zd??y?em zapomnie? Wasz ?wietny koncert w Imparcie na ul. Mazowieckiej. Ch?tnie od?wie?y?bym te mi?e chwile i niezapomniane wra?enia, jakich wówczas dozna?em. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli. Tadeusz.

2014-12-21  

Macgregor

Kiedy w Radomiu? Czy w Radomiu w jakie? przewidywalnej przysz?o?ci zago?ci zespó? Pod Bud?. Chcia?oby si? Was pos?ucha? na ?ywo. Weso?ych ?wi?t!

2014-12-14  

JohnyBgood

Chyba jedyni jeste?cie w naszym chorym ?wiecie i takim te? kraju co gracie muzyk? i ?piewacie teksty.W zasadzie poezja z muzyk?.By? jeszce Grechuta..by? Skubikowski.Jestem w wieku Szefa ,lub zbli?onym..?al opuszcza?
terytorium rodzinne zwane potocznie Ojczyzn?.Wspomnienia,obok innych, zostaj? zakonserwowane na Waszych p?ytach.Z tak? konserw? "turystyczn?" ?atwiej si? oddali? na kraw?dzie ?wiata.
Oby wena nigdy nie przygas?a...pomagacie przymkn?? puszk? któr? los otworzy? i nazwa? puszk? Pandory.Powodzenia.Oby sie uda?o...wszystko si?u da?o, tak jak marzycie.

2014-11-18  

a.a.

M?dre i ciep?e s?owa tekstów, nastrojowa i pogodna muzyka, odrobina optymizmu w tym zwariowanym ?wiecie, jak jest naprawd? ci??ko w ?yciu wystarczy wróci? w te 30-?ci par? lat ...ja wracam cz?sto, cho? w 1977 ko?czy?em dopiero szko?? podstawow? :)
?ycz? nast?pnej 30-tki do "pe?noletniej emerytury" ( w 67 rocznicy ) ;)
Pozdrawiam serdecznie ca?y sk?ad i wszystkich fanów !

2014-11-13  

Leszek Janusz Wa?brzych

To si? nigdy nie zmieni
Us?ysza?em SMUTN? PIOSENK? to by? BLUS O STARYCH S?SIADACH
No tak jest ze starymi, którzy lubi? blusa
Powiedzia?a mi, ?e zabierze WALIZK?, KIEDY MNIE KOCHA? PRZESTANIESZ, a by?o to PRZY NIEDZIELI ZABAWA, my?la? by kto. Ja poszed?em do CIOTKI MATYLDY, Ona znalaz?a si? na MOJEJ ULICY, gdzie pozna?a ULICZNEGO GRAJKA, który jej zanuci? O LA RI JA. Wtedy zdecydowali si? pój?? na PIWN? 7 napisa? LIST DO ?WIATA, chocia? NAFTALINOWY TO ?WIAT. W li?cie prosili równie? NIE PRZENO?CIE NAM STOLICY DO KRAKOWA, bo wtedy PÓJDZIEMY NA CA?O?? i b?dzie JAK KAPITALIZM TO KAPITALIZM i mo?e si? zdarzy?, ?e NA KO?CU MAPY si? znajdziecie, a to dopiero b?dzie TOKSO?. Najwa?niejsze jednak by pozosta?a TA SAMA MI?O??.
kolejnych 30 bez oddechu, czekam w wa?brzychu

2014-09-21  

Micha? Mróz

Dzi?kuj? raz jeszcze za tak nieoczekiwan? i mi?? wizyt? na starówce!
Zapraszam cz??ciej do Szczecina, mo?e tym razem na mniej "zamkni?te" okazje? :)
z pozdrowieniami,
Micha? Mróz, Szczecin

2014-09-02  

Fan z Kostuchny

Witam, mam do Was gor?c? pro?b?. Czy mo?ecie dokona? ma?ej korekty w piosence "Pod Rzeszowem pewien ch?op" i na do?ynkach za?piewa? "A z Kostuchny pewien ch?op". Z góry dzi?kuj?.

Pozdrawiam i zapraszam gor?co na Kostuchn?
Jacek

2014-07-26  

Fanka - by?a Krakowianka

Dzi?kuj? za pi?kny, imieninowy koncert w Odolanowie.Wszystkiego najlepszego dla Pani Ani. Do us?yszenia.

2014-06-25  

kulinka

Od dziecka s?ysza?am Wasz? muzyk? w domu rodzinnym, rodzice "zarazili" mnie i moj? siostr? Wami, teraz ja ucz? swojego cztero i pó? letniego syna, ?e lubi serce i g?owa gdy co? po prostu ma sens. do dobaczenia w Pruszczu Gda?skim w niedziele, b?dziemy ca?? rodzin?

2014-01-29  

Damian

Witam gor?co,cho? mam 39 lat ,to wychowa?em si? na waszych ,genialnych piosenkach ,które to obecnie s?ucham razem z dzie?mi,10 i 13 lat.Uwielbiaj? zw?aszcza:Bardzo S.P.Retro i Kraków ul.Piwna7 ,jak ja, znam je od lat na pami??.Niestety nie by?em nigdy na waszym koncercie ,ze wzgl?du na specyfike pracy ale i ma?o wyrozumia?? acz kochan? ?on? ,która to nie pozwoli mi na d?ó?sz? nieobecno?? w domu ,a jak dot?d skutecznie omijacie Szczecin i okolice.Jednak ?e w tym roku ,musz? us?ysze? was na koncercie cho? planujecie tylko jeden,ale chcia?bym raz w ?yciu us?ysze? g?os pana Andrzeja i pani Ani ,jednych z ostatnich Legendarnych Wielkich Artystów Polskiej Estrady nurtu balladowego ,obok M.Grechuty i Cz.Niemena .Niestety na jubileuszu 17 lutego nie mog? by? ,wi?c sk?adam wraz z rodzin? i przyjació?mi równie? wielkimi fanami serdeczne ,p?yn?ce z serca ?yczenia ,du?o zdrowia oby jak najd?u?ej pan wraz z zespo?em by? obecny na naszej scenie,ubogiej w prawdziwych artystów,a nie klaunów i pajaców mijaj?cych si? z powo?aniem.Trudno ?yczy? panu czego? co pan ju? posiada ,jak przewidzia?a wró?ka z ul.Piwnej 7 :ma pan ju? s?aw? ,wielk? zabaw? ,wszystko jak z nut ,pieni?dzy w brut ,códowne p?yty! ,pi?kne kobity,zdrowie jak dzwon ,wygodny tron(na polskiej estradzie) 1000 lat! panie Andrzeju,pozdrawiam.

2013-12-05  

Micha? -supefan

Kochani kiedy zagracie w Bia?ymstoku, mamy nowiu?k? oper?,
by?o by czadowo ;)

2013-12-05  

Robert

Witam serdecznie i pozdrawiam ca?y zespó? i fanów.Ciekaw jestem kiedy zawitacie do Bydgoszczy lub w te okolice,czy macie jakie? plany na rok 2014???Jeszcze raz pozdrawiam i ?ycz? wszystkiego dobrego na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia oraz Nowy Rok.

2013-11-24  

Szymek

Drogi Zespole.. Po kilku latach przerwy i zwariowanego wy?cigu z ?yciem ("?wiat jest taki a nie inny") powróci?em ostatnio do Waszych tekstów i Waszej muzyki.

Wspominam Wasz koncert w Jordanowie sprzed wielu wielu lat, mini koncert w krakowskiej Plazie.. Otrzymane od Was autografy... Wspomnie? wiele, trafnie okre?laj?ce rzeczywisto?? s?owa piosenek.. Cudowna muzyka.. DZI?KUJ? WAM!
Dzi?kuj? ?e (parafrazuj?c s?owa jednej z piosenek) "...Wam chce si? ?piewa?..".
Dzi?kuj? za "Lecz póki co ?yjemy" - wg mnie najwspanialsza Wasza p?yta.
?ledz? plany Waszych koncertów i oczekuj? na kolejny w rejonie ?l?ska lub Ma?opolski. Wierz?, b?d? móg? wkrótce na ?ywo przybli?y? mojej lubej Wasz? twórczo??.

Pozdrawiam gor?co!

2013-11-14  

Barbara

Koncert p. Andrzeja w Perzycach - powrót do mlodo?ci, chociaz...mimo up?ywu czasu , tak naprawde to jeste?my tacy sami ...dzi?kujemy i prosimy o wi?cej

2013-11-10  

Leszek

Kochani!serdecznie dzi?kuj? za wspania?y koncert jakim dzisiaj obdarzyli?cie Bogatyni?! Leszek ?abicki

2013-11-10  

Magda

Dzi?kuj? za dzisiejszy koncert w Bogatyni. Ach te teksty... m?dre, ponadczasowe, refleksyjne... Parokrotnie ?za si? zakr?ci?a w oku...To by?a uczta dla serca!!! Jeszcze raz dzi?kuj?!!!

2013-10-29  

Pawe? Grudzie?

Codziennie s?ucham Waszych p?yt, mam wszystkie (chyba), ?ledz? koncerty, ale z braku czasu nie bywam...
To ja by?em tym cyt."go?ciem lekko zawianym, który powiedzia?:gdybym umia? ?piewa? to bym powiedzia? i za?piewa? to co Pan..." w ma?ym miasteczku na koncercie (Pilzno)
Pozdrawiam, Pawe? Grudzie?
Tarnów- 602456888

2013-10-21  

wiktor

Dzi?kuj? za pi?kny koncert w Rzeszowie
Jeste?cie w znakomitej formie
Kocham Kraków

2013-10-17  

Pola

Koncert na warszawskim Ursynowie by? wspania?y!

2013-10-15  

Barbara

Dzi?kuj? jak zwykle, Pi?kni, Kochani, dziekuj? za koncert na Ursynowie

2013-09-25  

Gall Anonim

Moi drodzy, kiedy odwiedzicie ponownie "ma?y Kraków" czy Lublin. Czekamy z niecierpliwo?ci?. Pozdrawiam ... Z Krakowa do Lublina "Daleko, dwa kroki st?d" ;)

2013-09-10  

Anna Turek

Wielkie dzi?ki za pi?kne i ci?gle aktualne teksty jak równiez muzyke niezwykle melodyjn?.Przy Waszych nagraniach spedzam wiele czasu w podró?y samochodem i nietylko.Od lat jestem wielbicielka Waszego zespo?u.Jeszcze raz dzi?kuj?,?e jest taka grupa muzyczna, która jest w stanie wzrusza?, rozsmiesza? bawi? i dawa? tym samym wiele radosci .?YCZ? dalszych sukcesow .Oby wi?cej tego typu zespo?ów powstawa?o w Polsce,a MO?E JEDEN ALE SWIETNY WYSTARCZY ?

2013-08-28  

Andrzej Warachim

Kochani,
13 lat jak si? wyprowadzi?em z gitar? z pi?knego Krakowa do cichego Bia?egostoku.
Wyprowadzi?em si? z Waszymi p?ytami i Wasz? muzyk?.
Pami?tam jak pewnego razu w Piwnicy pod Baranami spotka?em Andrzej, który da? mi wspania?? dedykacj? na reszt? ?ycia.
Jak tylko przyje?d?am do Krakowa, mam nadziej? ?e kogo? z Waszej ekipy spotkam.
Kochani - przyje?d?ajcie do Bia?egostoku.... !!!!
zapraszam....
100 lat...

Andrzej z rodzin? i dwoma synami, których wychowuj? na waszych melodiach...
2013-08-20  

Ewa

Dzi?kuj? za pozytywn? energi?, za to, ?e dzi?ki Waszym piosenkom wierz?, ?e s? na ?wiecie ludzie dla których najwa?niejszy jest drugi cz?owiek, mi?o?? i przyja??. Jeste?cie cudowni! Jeszcze raz dzi?kuj? i prosz? o jeszcze.

2013-08-16  

Ma?gosia

Dzi?kuj? za koncert w K?tach. O?y?y wspomnienia, cho? obudzi?a si? równie? u?piona ?wiadomo?? up?ywu czasu. Ale mam nadziej?,?e " jeste?my tacy sami". Serdecznie dzi?kuj? i ?ycz? nast?pnych wielu lat takiej formy, takiego ?piewu, umiej?tno?ci rozbudzania emocji i nowych fanów.

2013-08-10  

Ryszard

Od "Bardzo Smutnej Piosenki Retro" po "Jak Kapitalizm To Kapitalizm" przedstawiacie ca?a historie wspó?czesnej Polski tak?e i mojej. I za to Wam bardzo DZI?KUJ?.

2013-08-05  

Przemyslaw, kiedys Ciechanow obecnie Holandia

Dziekuje Wam za wspaniala muzyke i wzruszenia.
Dwa lata temu przyjechalem do Holandii, znalazlem tu dziewczyne - Holenderke i pewnie tu juz zostane...lepiej mi tu, na starosc bedzie pewnie tez bedzie latwiej ale...w Polsce sa moi ojcowie, chleb z dziecinstwa i najpiekniejsze Swieta.
Jak slucham Waszej muzyki, to placze bo wiem, ze gdyby wszyscy Polacy byli tacy jacy byc powinni, a o czym mowicie w Waszych utworach, to bym nie mial najmniejszego powodu do wyjazdu bo u nas byloby po prostu normalnie.

Lekcje zycia ktorych udzielacie w Waszej tworczosci pobieralem rowniez od moich rodzicow ktorzy mnie wiele nauczyli o zyciu...szkoda, ze teraz, dla odmiany, w ogole nie akceptuja faktu, ze moja dziewczyna nie jest Polka, ze nie jest szczupla, ze nie ma swietnie platnej posady oraz ze postanowilem zamieszkac na obczyznie.

Nie ma ostatnio dnia zebym Was nie sluchal. Gdyby nie Wy to nie wiem co by ze mna bylo. Moge chyba powiedziec, ze mi ratujecie zycie i/lub zdrowie psychiczne. Bog Wam za to zaplac. Zycze Wam wszystkiego najwspanialszego i dlugich lat w zdrowiu.

2013-05-28  

Krzysiek olszowski kiedy? z ma?opolski, obecnie z Koszalina

Urzeczony Krakowem i urzeczony Wami, m?drymi i wra?liwymi lud?mi, z przyjemnosci? zaprzyja?niam z Wasz? ponadczasow? twórczo?ci? mojego 11- letniego syna. Mo?e on kiedy? zrobi to samo...

2013-05-23  

Jacek z "zza ?ciany"

Dzi?kuj? za to ?e byli?cie, jeste?cie i b?dziecie; bo b?d?cie ZAWSZE! Bardzo cho? z du?? doz? nie?mia?o?ci prosz?.

2013-03-17  

czarnobrewa

Dzi?kuj? za piosenki!!!

2013-03-10  

Karolina S.

Witajcie, gracie niesamowit? muzyk? od tylu lat, nie zastanawiali?cie si? nad zarejestrowaniem koncertu na dvd?? Ka?dy szanuj?cy si? fan chcia?by mie? w swoim domu taki koncert w swojej p?ytotece!!
Gor?co pozdrawiam i czekam z nadziej? i niecierpliwo?ci?.

2013-02-28  

tomku

by?o cudnie, a? moja Gugla pop?aka?a si?... ale to takie dobre ?zy...

2013-02-25  

Bo?ena

Wasz dzisiejszy koncert w warszawskim Teatrze Roma by? najpi?kniejszym prezentem urodzinowym. Bardzo dzi?kuj? za cudown? nastrojow? muzyk? i pi?kne, pe?ne ?yciowej m?dro?ci teksty, które mimo up?ywu czasu nie straci?y na swojej aktualno?ci - swoj? drog? zadziwiaj?ce... i a? trudno uwierzy?, ?e nie by?o ?adnej wró?ki na Piwnej 7;-)
Z okazji Waszego jubileuszu ?ycz? Wam Wszystkim nieustaj?cej ochoty do ?piewania, bo co prawda kapitalizm, ale je??, pi?, kocha? i s?ucha? Was nigdy nie przestan?. To by? wspania?y wieczór, szkoda tylko, ?e tak szybko min??. A ponadto chyba rzeczywi?ce macie jak?? zmow? z zegarem, bo up?ywaj?cy czas nie daje Wam rady... zatem STO LAT i... do zobaczenia!

2013-02-21  

Qvic

jak Was doda? do ulubionych na FaceBóku ?

2013-02-21  

zetbe

Panie Andrzeju, du?o zdrówka i jeszcze wielu, wielu lat z tak? twórczo?ci?. Chwyta za serce. Jak ja kocham ten Kraków. Pozdrówka ze starego Gda?ska

2013-02-20  

wojtunios

JA równie? ch?tnie bym was us?ysza? we wroc?awiu kiedy? kiedy? kiedy? tu tez macie ludzi s?uchaj?cych waszej ?wietnej muzyki czekam na koncercik jaki? kameralny we wroc?awiu

2013-02-19  

Joanna

A kiedy w Kanadzie? W Toronto?
Czy kiedykolwiek byl by jakis koncert?
Czekam :)
Joanna

2013-02-17  

jamper

Wczoraj, 16.02.13 -w Filharmonii w Gda?sku chcia?am pos?ucha? zespo?u Pod Bud?. Znam wiele ich piosenek nie tylko z nagra? studyjnych. A tu pora?ka: jeden ?omot, poziom basów przyprawiaj?cy o skurcz ?o??dka uniemo?liwia?y s?uchanie tekstu i przyjemno?? odbioru muzyki i harmonii g?osów (chyba soli?ci te? nie najlepiej si? s?yszeli, bo duety nie brzmia?y zgodnie). Wysz?am po trzeciej piosence, reszty s?ucha?am spaceruj?c po holu i czekaj?c na kole?ank?, ktora wytrzyma?a do ko?ca, cho? z bólem. Bywaj?c do?? cz?sto w Fiharmonii kojarz? to miejsce z muzyk? dla "s?ysz?cych", dlatego pewnie instynkt nie ostrzeg? mnie, ?e mog? zosta? uraczona wyst?pem jak na masowej imprezie stadionowej. Szkoda, zw?aszcza ?e dobrze pami?tam koncert A. Sikorowskiego z G.Turnauem w Teatrze Mu?ycznym w Gdyni jaki? czas temu. To by?a uczta dla ucha i ducha. Tak?e wyst?py Anny Treter cho?by na koncercie po?wi?conym Wojtkowi Belonowi. Rozczarowanie wi?ksze ni? poczucie straconego wieczoru.

2013-02-15  

Bo?ena Rusinek

Witam, chcia?am zapyta?, czy jest szansa, ?e w tym roku us?yszymy Was w Katowicach, Chorzowie lub Zabrzu? Wspominamy ostatni, wspania?y koncert w chorzowskim Teatrze Rozrywki oraz w Domu Muzyki i Ta?ca w Zabrzu, ale by?o to kilka lat temu. Serdecznie pozdrawiamy z Katowic!

2013-02-13  

fanka wroc?awianka

Kochani, kiedy Wroc?aw?
Czekam z ut?sknieniem i ?ledz? Wasz? tras? koncertow?. Na pró?no w niej szuka? naszego miasta.
DLACZEGO?!?!?!

2013-01-28  

daniel.n

Witam
Dzisiaj Pan Andrzej w okienku zapoda?,i? wybiera sie w tras? koncertowa m.in do Gda?ska gdzie by?em na waszym koncercie jubileuszowym mo?e z dwa lata temu.Koncert jak koncert w waszym wykonaniu OK.Niemniej jeden szczegó? mnie i moje towarzystwo bardzo zniesmaczy?.Otó? na wej?ciu nie raczy? Pan przywita? sie z publiczno?ci? nie wspominaj?c ju? o jakimkolwiek wstepie ,który przy tej okazji by?by jak najbardziej mile widziany.Nie chc? Pana ocenia? ale nas to zabola?o.
Pozdrawiam

2012-11-11  

anna borecka

dzis przezylam uczte to byl cudowny wieczor w raciborzu,gdzie i
kiedy bedziecie znowu na slasku blisko raciborza,juz tesknimy

2012-10-25  

Królik - Chicago

Hej ... Moi Kochani ...Kiedys jakis aktualnosci ?? Co z Zespo?em ... ??? Chcemy wiecej !!!! Hmm w dobie Facebooka brak fanpage tam to niemal oznacza nie istnienie zespolu na dobre :-(((( Nie kazcie na siebie czaekac....

2012-09-23  

Joachim K.

Kochani!
Jechalem setki kilometrow aby choc czesc Pod Buda zobaczyc na zywo(Opole Amfiteatr 7.09.12). Jestem fanem Waszej muzyki ,mam nadzieje ,ze kidys uda mi sie zobaczyc Was w komplecie .Piszcie prosze kiedy i gdzie bedziecie grac wczesniej.Mam nadzieje ,ze uda mi sie kiedys zobaczyc Was na koncercie .Obiecalem to mojej malzonce i sobie.
Powodzenia.
J

2012-09-17  

jsf

Pod Bud?, potem d?uuuuuugoooo nic, a reszta "do budy!".

2012-09-15  

wojtek

Opowiadam znajomym tak? anegdot?: kilka lat temu Ania T. mia?a koncert "Pod Ponur? Ma?p?" na Gie?dzie w Szklarskiej Por?bie. Czeka?em "w zakrystii", ?eby za to podzi?kowa?. By?o du?o "Waszych" piosenek, które uwielbiam, jak nic na ?wiecie. Po koncercie "buchn??em" na kolano i w podzi?ce poca?owa?em Ani? w r?k? (mam nadziej?, ?e i miejsce, i specyficzn? atmosfer?, a mo?e i wzruszonego wielbiciela pami?ta). By?a tak wspania?a, ?e chwilk? porozmawiali?my. W pewnej chwili podszed? do mnie facet z butelk? wina w r?ce i ochryp?ym g?osem zaproponowa? tr?caj?c mnie w ?okie?: "ty, napij si? ze mn? wina". Ja na to: "czekaj, Stary, widzisz, ?e rozmawiam, Ania...", a Ania na to: "przecie? to Jasiu Hnatowicz...". :-)
By?em tak zauroczony i pod takim wra?eniem, ?e Go nie pozna?em :-)
?a?uj?, ?e nie by?o ca?ej Waszej paczki, mam nadziej? jeszcze Was kiedy? tam, i gdziekolwiek w ?wiecie, zobaczy? i wys?ucha?. Wasze piosenki, to najwa?niejsza nutka poezji w moim ?yciu. Pozdrawiam serdecznie, jeste?cie cudowni, STO LAT !!!

2012-09-11  

kole?

me gusta pod bud?

2012-09-04  

Rysiek

KOCHANI,S?UCHAM WAS CA?E MOJE ?YCIE,CO TU DU?O PISA? ------ DOBRZE ?E JESTE?CIE.

2012-08-27  

IRENKA

JESTE?CIE SUPER DZI?KUJ? ZA JERZYKOWO 2012-PRAWDZIWY ARTYSTA JEST ZAWSZE SOB?.POZDRAWIAM SERDECZNIE:)

2012-08-16  

Kasia

Wroc?aw z ut?sknieniem czekamy na Wasze koncerty.
Pozdrawiam serdecznie

2012-07-17  

Katarzyna Duczmal

Kochani,

Fragment Waszej piosenki w spocie PiS-u? Przed chwil? us?ysza?am fragment utworu "Na ca?o??", mam nadziej?, ?e to nieporozumienie i nieprawne wykorzystanie jej do celów politycznych.

Pozdrawiam i ?ycz? dalszych sukcesów i wspania?ych piosenek.

Katarzyna Duczmal

2012-07-02  

Mirka

Kochani!
Dzi?kuj? za pi?kny i bardzo wzruszaj?cy dla mnie koncert w pi?knym Amfitearze w ?abiszynie.
Czas mija, a Wy wci?? tacy sami...,swymi piosenkami wruszacie nas do ?ez!
Oby takich koncertów by?o jak najwi?cej.
Do zobaczenia!

2012-06-27  

colt

Nieustannie Was lubi?.. I nie dlatego ?e jestem "krakusem"....Andrzeju... Wszystkiego dobrego.... Po pierwsze jeste? wielkim Artyst? a co wa?niejsze dobrym,ciep?ym Cz?owiekiem....

2012-05-09  

Katriel

W marcu 2012, dzie? po swoich 56. urodzinach odszed? jeden z Waszych najwi?kszych fanów- mój Tatu?- Grzesiek G.
W spadku dosta?am po Nim ca?? Wasz? dyskografi? i wra?liwo?? wyros?? na Waszych tekstach, które dozowa? mi niemal ka?dego wieczoru.
Ten Grzesiek G. powtarza?- "to jest prawdziwa muzyka, to s? prawdziwe s?owa, to jest prawdziwe ?ycie".
Bez cienia zw?tpienia, Wasza grupa by?a jednym z niewielu szczególnych organizmów wybranych na tym ?wiecie, które kocha? w ca?o?ci.
Dzi?kuj? Wam, ?e jeste?cie- od siebie i przede wszystkim za mojego Tatusia, który nigdy ju? Wam tego nie powie, nie pójdzie na Wasz koncert, nigdy nie pomo?e zej?? ze sceny Pani Ani (jak to pewnego razu uczyni? w CEiKu, w Olsztynie, w latach 90-tych i co wspomina? do ko?ca).
Dzi?kuj? Wam i ?ycz? wszystkim Waszym fanom, by?cie BYLI zawsze.

2012-03-18  

joanna kopytowska

Bardzo lubi? Pa?stwa piosenki ,s? bezpretensjonalne ,refleksyjne , balladowe ,bardzo podoba mi si? Pani Maja Sikorowska i jej interpretacje Waszych piosenek ,to niezwykle udany tandem - ojciec- córka , odziedziczy?a wspania?y talen muzyczny podobnie jak Natalia Kukli?ska ,córka Anny Jantar czy Patrycja Markowska,podobnie wspaniale kontynuuje rodzinne tradycje artystyczne Maciek Stur ,jest to jednak sytuacja rzadka bo bardzo trudno jest zmierzy? si? z gwiazd? i stworzy? udan? w?asn? karier? artystyczn? ,nie b?d?c porównywanym do rodziny,gratulacje .Waszych cudownych piosenek s?ucham na codzie? w radiu Nostalgia Fm na 99,5 fm .Codziennie od pó?nocy do po?udnia s? na nim emitowane najpi?kniejsze polskie piosenki ,obawiam si? jednak czy dostajecie Pa?stwo od w?a?cicieli tego radia tantiemy za emisje waszych piosenek

2012-02-24  

Natalia Ku?mierczyk

Wasza muzyka towarzyszy mi od zawsze: kiedy mia?am 5 czy 6 lat piszcza?am razem ze zdart? p?yt? "Kap, kap, p?yn? ?zy". A w ubieg?? niedziel? mia?am zaszczyt i przyjemno?? by? na koncercie p. Sikorowskiego i p. Turnaua. I moje w Was zakochanie tylko si? pog??bi?o! Chcia?am Wam napisa?, ?e Wasza muzyka towarzyszy mi zawsze: w samochodzie pomaga kierowa?, kiedy jest mi smutno i ?le poprawia nastrój i przep?dza chandr?, kiedy jestem szcz??liwa pog??bia rado??... A ca?kiem niedawno odkry?am dla siebie cudowny ?wiat Mai Sikorowskiej - jej wyj?tkowy g?os i bardzo g??bokie interpretacje urzekaj?. Pozdrawiam i ?ycz? wielu, wielu p?yt, koncertów i wyj?tkowych piosenek - pere?ek.

2012-02-20  

Ania R.

Ja chcia?am tylko powiedzie?, ?e od kilku lat czekam na koncert w Olsztynie lub okolicy... Obieca?am sobie, ?e zabior? rodziców i pójdziemy razem. Nadal czekam z niecierpliwo?ci? i licz?, ?e si? doczekam :) Pozdrawiam serdecznie wszystkich :)

2012-02-04  

Artur Drawicz

Kochani kupi?em razem z gazet? Wasz? p?yt? Niestety tylko jedn? cz???. B?agam napiszcie mi gdzie mo?na kupi? te p?yty ? P?yta koncertowa REWELACJA !!! Musz? je gdzie? kupi? , zamówi?, cokolwiek.Jestem fanem "Pod Bud?" od samego pocz?tku jej trwania. Bardzo mi zale?y na kupnie tych p?yt, a nie chc? kra?? ich z internetu. Pozdrawiam.

2012-01-12  

Niki

Kochani! Wasze piosenki uwielbiam s?ucha? gdy prowadz? auto i jestem w nim sama. One maja tak m?dre tre?ci ?e chce sie ich ci?gle s?ucha?.
Pozdrawiam serdecznie.

2012-01-05  

anikania

troch? wstyd, ale dzi? dopiero odkry?am "Nasze razem przez telefon:. nie umiem opisa? co czuj? - zerwa? si? we mnie wodospad smutku, wzruszenia, poca?unków

2011-12-26  

teresa ewa

Slucham Was od zawsze. Jestescie dla mnie panaceum na chwile zwatpienia.

2011-12-05  

Benia Seku?a

Przy waszych piosenkach cz?owiek zapomina o p?dz?cym czasie,dajecie tyle ciep?a , serdecznosci, nostalgii . jeszcze pytanie kiedy koncerty w wielkopolsce, w Poznaniu

2011-12-02  

Maja

A ponadto - zapomnia?am doda? powy?ej - jest Pani tak pi?kn? i radosn? kobiet? !!! Mi?o popatrze?.

2011-12-02  

Maja

Pani Aniu! Ma Pani fenomenalny g?os!!! Wprost niewiarygodnie to brzmi na koncertach, na p?ytach tak tego nie s?ycha?. Ciagle, niezmiennie jestem wzruszona i mam ciarki kiedy ?piewa Pani np. "Gdy mnie kocha? przestaniesz". Dzi?kuj? i czekam na jeszcze w D?bicy!

2011-11-02  

Teresa -Anna

Kochani,jestescie panaceum na cale zlo tego Swiata!Uwielbiam wspaniale teksty i cudna muzyke,towarzyszycie mi non-stop,to chyba juz PODBUDOMANIA!!!!Moze zawitacie kiedys do Niemiec ?

2011-10-23  

Janek

Dzi?kuj? Panstwu!
Gratuluj? wybitnego spojrzenia na codzienno??.
Od lat.
Dzi?ki za promocje Imienia Matylda.
Najlepszo?ci Pa?stwu

2011-10-16  

Ula

Czekam na koncert w Bydgoszczy...

2011-10-14  

adi

Rynek

Dzwony dzwoni? nad Plantami
Mury miejskie Rynek kryj?
Staro?? wolno idzie z nami
Gdzie krakowskie cienie ?yj?

Sukiennice ?ni? na Rynku
Ratusz w miejscu przytupuje
W staromiejsko gwarnym m?ynku
Stra?ak hejna? wy?piewuje

Rój go?ebi przy Adasiu
G?owy w gór? uniesione
Tr?bka zal?ni z?otem czasu
Czary-mary... ponad Rynkiem wytr?bione

2011-10-13  

Konik

Ehh marzy mi si? koncert w Kaliszu:) mimo ?e mam 21 lat uwielbiam wasze piosenki a wi?kszo?? moich znajomych nawet nie wie ?e taki zespó? istnieje to troch? smutne...

2011-10-05  

Marceli

kocham pod bud? kocham ich madre i mpiekne piosenki mam nadzieje ze bedzie jeszcze jakas nowa p?yta.Uwielbiam niezwyl?y g?os Pani Mai orza p?yty które wydaó?a z Panem Andrzejem no i Avr? niesamowicie genialni mam nadziej? ze uda mi sie spotkac was w ralu kocham Was podziwiam i zycze dalszych sukcesow i wszystkiego dobrego

2011-10-01  

Radoslaw

piekne utwory, cudowne rytmy - nic dodac nic ujac - jestescie super - czy zawitacie kiedys do malych miejscowosci (KAMIEN KRAJENSKI)
pozdrowienia dla calego zespolu

2011-09-14  

Henryk

Wielkie Bóg zap?a? za wielki ARTYZM, za wspania?e chwile sp?dzone przy Pa?stwa utworach.B?ogos?awie?stwa Bo?ego dla ca?ego Zespo?u.

2011-09-10  

Renia

Wroc?aw zaprasza i czeka:)
pozdrawiam!

2011-08-28  

Adam

Dzi?kuj? za koncert w Chudowie :-)

2011-08-27  

Ania M.

Jeste?cie ?wietni. Mieszkam w Anglii. W czasie ci??y s?ucha?am Waszych nagra? wsz?dzie. Przy komputerze w pracy, w domu, autobusie. Chyba dlatego mój synek jest teraz taki umuzykalniony. Pozdrawiam.

2011-08-24  

piotr

Kiedy? mieszkaj?c w Izraelu dzi?ki waszym piosenkom moja emigracja mniej dokucza?a ,teraz po latach mieszkam w Anglii i wci?? s?ucham tych samych piosenek ,i jak was nie kocha? ..pozdrowienia

2011-07-30  

Kamil

super ?piewacie. Zawsze lubi?em Wasz zespó?:)!!

2011-07-30  

Dorota

A kiedy Wroc?aw? Pozdrawiam

2011-07-12  

agnieszka

A kiedy przyjedziecie Panstwo do Chicago? czekam czekam i nic.

2011-07-04  

Ma?gosia

Dzi?kuj? za wspania?y koncert w Zatorze. My?l?,?e wyra?am opini? wielu obecnych na tym czaruj?cym koncercie. O?y?y wspomnienia, cho? obudzi?a si? równie? u?piona ?wiadomo?? up?ywu czasu. Ale mam nadziej?,?e " jeste?my tacy sami". Serdecznie dzi?kuj? i ?ycz? nast?pnych wielu lat takiej formy, takiego ?piewu, umiej?tno?ci rozbudzania emocji i nowych fanów.

2011-07-01  

Piotr Siwek

Oby Maja tak ?piewa?a jak ?piewa a drzewa li?ciaste si? pi?kni?y te stare i m?ode a na pewno te zdrowe i na zawsze takie same ?eby by?y .Pozdrawiam PIOTR S

2011-06-26  

basia

Panie Andrzeju,uwielbiam Pana muzyk? i teksty.To jest czad.Wypoczywam szczególnie z czasów Pod Bud?.Wróci?am po Pa?skim koncercie z Lubania.Dzi?kuj? serdecznie.Pozdrawiam.Zycz? zdrowka i dalszych sukcesów.

2011-06-25  

Jerzy Dziadur i Iwonka B.

Panie Sikorowski!! Koncertuje Pan po ca?ej Polsce ale nie wiedzie? czemu omija Pan swoje rodzinne miasto w którym ma Pan wielu fanów.Widuje Pana jak je?dzi Pan na rolkach wokó? B?o? ale nie ma Pan czasu aby co? zagra? dla krakowian?
Wielbiciel Grupy Pod Bud?

2011-06-23  

Fan

jestescie

cool

!!!

2011-06-20  

adi

Sen-marzenie

Sen mie? pi?kny. Taki sen-marzenie
Nie budzi? si?, ?ni?... dniami-i-nocami
Czeka? na co? wielkiego, na jakie? zdarzenie
Wszystko widzie? w kolorach... do góry nogami

Radowa?, fruwa? jak niebieski ptak
Nie robi? nic! Ot, le?e?... plecami na wznak
Nad Krakowem unosi? si? lekko... nisko lub wysoko
Ogl?da? Barbakan przez jedno, pó?przymkni?te oko

Wi?niówk? popija?, przegryza? figami
Smakowa? likiery, objada?... krem-sznitami
?adnie konwersowa?, milutko u?miecha?
Od sexu nie stroni?, skromno?ci poniecha?

A tak?e...
Odgonia? z?e, burzowe chmury
Kota zamieni? w psa, a konia... w osio?ka
Sprawdzi? jakie pisanki poznosi?y kury
Fujark? wystruga? z wierzbowego ko?ka
Zanuci? co?, za?piewa? jak dawniej, od nowa
Popielgrzymi? sobie... do Ty?ca, do Ojcowa

2011-05-29  

Mielonka

Daliscie czadu w DOBRZYCY :)) !!!

2011-05-15  

krystyna

Witam,jeste?cie wspania?? grup?,a wasze piosenki mo?na s?ucha? bez ko?ca nie tylko ze wzgl?du na pi?kne s?owa ,ale równie? wspania?? muzyk?.Szkoda tylko,?e prawie w ogóle nie s?ycha? waszych utworów w radio,a by?y by prawdziwymi pere?kami w ?ród tej angloj?zycznej r?banki jak? nadaj? wszystkie stacje.?ycz? wam powodzenia i du?o sukcesów ,bo bardzo na nie zas?ugujecie .

2011-05-15  

jarek

Dzi?kuj?,dzi?kuj?,dzi?kuj?.Za teksty,za muzyk?,za utwór ,,lekcja religii,,moje wyznanie,,i wiele innych piosenek.sorki nie piosenek,a arcy... dzie? muzyki polskiej.przy tym syfie jaki teraz ci?gle leci w ró?nych stacjach radiowych,przy tym gównie wiadomo?ci ,jakie ogl?damy w ,,tv,,Pana muzyka i pana zespo?u,to cud.Szkoda ?e tak ma?o Pana w mediach i pana utworow,ale jest na szcz??cie internet i tu do woli mo?na was s?ucha?.Pozdrawiam Was i prosz? o wi?cej tak pi?knych tekstów i muzyki.Z powarzaniem Jaros?aw S. z P?ocka.

2011-05-10  

andrzej zborowski

Wreszcie uda?o mi sie Was namierzy?.
Jeste?cie najlepsz? grup? jak? znam, a znam bardzo du?o, jako, ?e mam juz ponad 60-t.
Najbardziej misi? poidoba, ze wzgl?du na s?owa oczywi?cie (chocia? muzyce nic te? nie brakuje) "1,2,3" i oczywi?cie to co nie pamietam tytu?u O dzieciach, które pisa?y List do ?wiata na jakim? tam murze. To by?o super, i chiba jeszcze jest.. Trzxymajcie tak dalej, a mo?e co? z tego wyjdzie
Andrzej Zborowski z ?odzi
"We Sh3ll Overcome"
Heyka AZ

2011-05-04  

Karol Siatkowski

Witajcie serdecznie.

Dzi?kuj? za wspania?? muzyk?, dzi?kuj? za sztuk? i pi?kno jakie ze sob? niesie, podziwiam talent i zawsze powiem ?e by? artyst? to umie? skomponowa?, napisa? tekst i za?piewa?. Wy to potraficie, Pan Panie Andrzeju wnosi w ?ycie warto?ci, które s? ponad ch?ciami przenoszenia stolicy do Krakowa. Niech Pan tworzy to pi?kno jak najd?u?ej a ja zawsze b?d? czeka? na koncert w Koszalinie, kto wie mo?e ju? nied?ugo. Serdecznie pozdrawiam.
Karol Siatkowski z Koszalina.

2011-04-18  

Janusz S. S.

Gdybym by? poet? i ?piewakiem, to pisa?bym i ?piewa? dok?adnie to co Wy. Dzi?kuje za to, ?e jeste?cie i ?piewacie to co mi w duszy gra. ?wiat dzi?ki wam nie traci nadzieji, ?e dawne warto?ci nie zagine?y i ?e, ?ycie nadal potrafi by? pi?kne.

2011-04-17  

Mieczys?aw

s?ucha?em, s?ucha?em a? sam zacz??em ?piewa?,
...najbardziej poruszy?a mnie ballada pt "?al za O" i s?owa które brzmi? "pie?ni zostan? jak kamienie"
www.mietekdziem.republika.pl

2011-04-07  

Ja

W ?odzi te? na Was czekamy. Zapraszamy :))

2011-03-13  

El?bieta Bernacka - Makuch

List do Grupy ” Pod Bud? “

By?am w Brzesku na koncercie
grupy co si? ” Pod Bud? ” zwie.
Od?y?y wspomnienia
i ?zami wzruszenia,
oczy zaszkli?y si?.

Drodzy arty?ci,
jeste?cie tak bliscy,
sercom, w których mi?o?? wci?? .si? tli.
By?y brawa gor?ce,
owacje na stoj?co
i kilkakrotne wychodzenie na bis,

Gdy si? s?ucha Waszych ballad, pie?ni i piosenek,
balsam si? rozlewa w duszy udr?czonej.
Budzi si? w cz?owieku, ch?? do ?ycia i dzia?ania,
odkrywamy, ?e jeszcze nie wszystko stracone.

?e cho? czas up?ywa i w papierach lat przybywa,
nie musimy ulega? nostalgii.
?e wci?? potrafimy kocha? si? i marzy?,
bo ” naprawd? wci?? jeste?my tacy sami”.

Drodzy poeci, muzycy, bardowie,
dzi?kuj? za twórczo?? co do nieba wznosi.
Za liryzm, dowcip i trze?wy os?d
naszej nie?atwej rzeczywisto?ci.

Kochani arty?ci, wkrótce po koncercie
dosta?am od m??a w prezencie,
dwie Wasze p?yty, kupione w cenie jednej.
Od tamtej pory, ka?dego wieczoru,
gdy k?adziemy si? do ?ó?ka, m?? p?yt? puszcza
i zasypiamy ko?ysani Waszym ?piewem.

Rano gdy si? budz?, znajome d?wi?ki s?ysz?
i smutek nie ma do mnie ju? przyst?pu.
U?miecham si? do ?wiata, znajduj? czas dla brata
i sposób by do mi?o?ci zach?ci?.

W ci?gu dnia magiczne nutki,
tak wypieszczone i odpowiednie do tre?ci,
budz? mój optymizm i wewn?trzn? rado??.
Chodz? z g?ow? w chmurach i znikn?? gdzie? ponurak,
na którego patrze? si? nie chcia?o.

Przy ca?ej sympatii, i zas?ug Waszych uznaniu,
jedn? tylko uwag? wnosz?,
nie ?artujcie sobie z nieba kochani,
nie ?artujcie sobie z nieba,
bardzo was prosz?.

Z powa?aniem , El?bieta Bernacka-Makuch
studentka Oddzia?u Geodezji i Urz?dze? Rolnych
Akademii Rolniczej w Krakowie, w latach 1974-1979

2011-03-08  

Adam T. Marck

Jeszcze jedno (stare) z cyklu 'Kocham Kraków'
________________________________________________________

Tam

Doro?karskie konie w karminowych getrach
Bia?a ró?a samotna w ramie starej bramy
Z?oty b?ysk z wie?y... o Tatarach hejna?
Zwiewa go??bie w niebo... nad maszkaronami

________________________________________________________

?ciski,
ATM

2011-03-08  

Adam T. Marck

Po burzy...

Przegl?dnij si? w odbiciu krakowskiej ka?u?y
Nie wyci?gaj stóp z wawelskiego b?ota
Chwila czekania nie zawsze si? d?u?y
T? najlepiej skraca wi?lana t?sknota

(Krakowskie s?o?ce b?y?nie,
jak zawsze, po burzy)

Kanadyjskie sciski,
ATM

2011-02-09  

Jerzy B.Krakus

?piewacie wsz?dzie a kiedy w Krakowie. Ju? widz? np. krakowski rynek pe?en s?uchaczy. Za rok b?dzie 35 lat zespo?u to mo?e jeszcze do?yj? du?ego koncertu a fina? widz? taki: spiewaj? razem: obydwie panie Sikorowskie oraz Pani Treter !
To by?by wspania?y tercet !

2011-01-31  

Aneta i Joasia

Witamy, córcia zarazi?a si? od mamy s?uchaniem waszych wspania?ych piosenek. Oczekujemy na Wasz koncert w Zielonej Górze lub okolicy. Jeste?my nawet gotowe jecha? do Krakowa!1!
Podajcie nam tylko kiedy??? Pozdrawiamy

2011-01-24  

Ela Sidi

Na dobry humor i na z?y, na nostalgi? za Polsk? ...
Od lat jeste?cie stale ze mn?. Dzi?kuj?.
"Gojka z Izraela"

http://gojka.blog.onet.pl/

2011-01-06  

Magda

Witam
Z niecierpliwo?ci? czekam na Wasz koncert w Kwidzynie. Pozdrawiam serdecznie ca?? brygad? :)

2010-12-28  

Sebastian z ?odzi

Witam was.Lubi? wszystkie wasze piosenki.Ka?da kompozycja mnie urzeka.A ju? o tekstach nie wspomn? ,które wychodz? spod pióra Pana Andrzeja to ju? jest mistrzostwo.

Min??y 3 lata od waszego 30-lecia.Mo?e czas najwy?szy zacz?? prac? nad now? p?yt?.Bo od p?yty "Razem" wydanej w 2001 roku min??o 9 lat.A to sporo czasu.I mo?e czas najwy?szy pomy?le? o piosenkach ju? spokojniejszych,troch? przemijaj?cych ,które by mówi?y o up?ywie czasu ,o przyja?ni mi?dzy dwojgiem ludzi,nadziei i wiarze.

Co my?licie o tym drodzy fani?

Pozdrawiam serdecznie i ?ycz? wam aby kolejny rok by? jeszcze lepszy od 2010.

2010-12-03  

adi

Powroty - Kocham Kraków

Znudzony Ada?, na starym miejscu, w Sienn? zapatrzony
Szpitalna Strasse w remoncie, obok S?owackiego
Angielski Johnny Walker wczorajszy, na cacy wstawiony
Dwa kroki od Sukiennic, Ratusza, Teatru Starego

Bursztynowe sklepy, srebra i go?ebie w Rynku
Reklamy cudów, schmelzu - Lekcje niemieckiego
Czy wróc? "Sieg Heil" i "Drang nach Osten synku!"?...
I Übermenschow' "Ein Volk - Ein Reich - Ein Führer!"...
z poezja Goethego??

?ciski dla Wszystkich
A

2010-12-01  

jacek z Lublina

Witam Panie Andrzeju
Musz? Pana serdecznie przeprosi? za sytuacj? gdzie maj?c przyjemno?? by? na muzycznej uczcie w ?widniku 28 XI 2010 roku i bior?c podpisy rodzinne na nowej p?ycie zapomnia?em z?o?y? ?yczenia andrzejkowe. Nie wiem jaki to mo?e mie? wymiar w dalszym ci?gu ale ta sytuacja spowodowa?a moje wyznanie chocia? na tej stronie ale te? wiem,?e nie jest Pan zwolennikiem komputera. Maj?c nadziej?, ?e jednak jakim? sposobem dojdzie to do Pana ?ycz? dalszej ?piewualizacji naszego ?ycia w Pana tekstach do ko?ca ?wiata i ani dnia d?u?ej bo w ko?cu ten spokój w ten czas ju? wszystkim si? nale?y:). Pozdrawiam .

2010-11-19  

Karolek;)

ciesze sie, ze moge wyrazic sympatie jaka was darze. bylem na wsaszym koncercie w Chorzowie w u.r. Mimo uplywu czasu wasza muzyka jest nadal "aktualna". Moj 6-cio letni synek podspiewuje "ciotke Matylde". Sadzac po tym fakcie uwazam, ze wasze liryczne granie ma otwarta przyszlosc. Ja od 3 m-cy walcze w Afganistanie i wasza muzyka pozwala mi na trwanie w normalnosci. Bywa bardzo ciezko, ale zyje przyszloscia mimo przekory losu. Obiecuje sobie kilka szczegolnych wydazen po powrocie. Jednym z nich jest ponowne wysluchanie Was na zywo. Pozdrawiam i ponadczasowosci zycze!!!

2010-11-15  

Admin

Pani Ewo - zapewne chodzi o piosenk? "?al za Bu?atem O." z p?yty "?al za..." z 1998 r. Grupy Pod Bud?. Pe?en tekst mo?na znale?? na tej stronie w zak?adce "teksty", wybieraj?c wymienion? p?yt? i klikaj?c na ??dan? piosenk?.
Mi?ej lektury!

2010-11-10  

Ewa

Witam, uwielbiam wasze piosenki, ich liryczno-ironiczne teksty. Ostatnio chodzi za mn? piosenka, która by?a na kasecie wydanej w 1998 roku, obok takich utworów jak "Zal za ....". Nie znalaz?am jej w zadnym albumie z umieszczonych na stronie. Jest to taki wspominkowy kimat, a w refrenie s?owa o czym?, co pachnie m?odo?ci? "pierwsz? wódk? i pierwsz? kobiet?, kiedy czasy by?y ponure, ale bardziej wierzono poetom".
Bardzo prosz? o pomoc, gdzie mog? znale?? pe?en tekst tej piosenki.
Pozdrawiam i ?ycz? wielu nowych sukcesów!
Fanka z Wroc?awia.

2010-11-04  

Renata

Witam serdecznie, KOCHAM WASZA MUZYKE OD ZAWSZE !!!!!!!!!!!!
Od 18 lat jestem zona Norwega, pokochaj ja tak samo jak ja,
DZIEKUJE za wszystkie teksty i melodie-
zawsze byly-/a/ i sa ze mna w radosciach i we lzach
GRATULUJE JUBILEUSZU !!!!!!!!!!!!
Bede w Krakowie od 20 listopada przez 10 dni,
byloby cudownie moc Wam osobiescie pogratulowac i podziekowac :)
Gorace pozdrowienia Renata z mezem

2010-11-04  

ewa

i ja chcia?abym podzi?kowa? za lata sp?dzone z pi?knymi utworami, uwielbiam "Ballad? o walizce".
Przy okazji chcia?abym sie spyta? gdzie mog? kupi? Naftalinowy ?wiat bowiem szczeniak pogryz? p?yt? a nigdzie jej nie ma. B?agam o pomoc.
pozdrawiam Ewa

2010-10-28  

Wiktor ze Szczecina

Dzi?kujemy z ?on? za lata wzrusze? i refleksji, które dostarczaj? nam Wasze piosenki. Zapraszamy ponownie do Szczecina

2010-10-27  

wies?aw tajak

serdeczne pozdrowienia dla pana Andrzeja z zespo?em od wiernego fana z Gorlic

2010-10-23  

Agnieszka

Serdecznie witam i pozdrawiam Cz?onków Zespo?u "Pod Bud?"- niesamowite teksty chwytaj?ce za serce nie jednego z nas , cudowna przyjemna i lekka muzyka to wizytówka tych znakomitych Artystów. ?ycz? samych sukcesów w pracy artystycznej i w ?yciu osobistym;)

2010-10-09  

Kasia

Wasza pi?kna muzyka kojarzy mi si? z moim dzieci?stwem, w którym zosta?am "zara?ona" Wami od mojej mamy - waszej fanki od zawsze! Bardzo lubi? wieczorami relaksowa? si? w rytm "Pod Bud?". Mam 19 lat i nie wstydz? si? tego, ?e jestem wasz? zagorza?? fank? i marz? o tym by wybra? si? kiedy? na Wasz koncert.
Z pozdrowieniami, s?uchaj?c "Ogl?damy niebo lipcowe" przesy?am buziaki i wyrazy szacunku :)

2010-10-03  

EWA

Bardzo lubi? muzyk? grupy Pod Bud?, s?ucham jej od wielu lat. Ona si? nigdy nie zestarzeje.

2010-09-16  

jacekw7

Serdecznie pozdrawiam , z tej strony rocznik '65 ... wiele wspania?ych wspomnie? zwi?zanych z t? ?ysink? z sumiastym w?sem z wspania?ym wyczuciem ... lub umiej?tno?ci? stworzenia wspania?ego klimatu ... och'y i ach'y
Pozdrawiam
Jacek

2010-09-12  

Ma?gorzata

By?am na koncercie w ?remie, jestem pod niesamowitym wra?eniem. S?uchanie Waszych piosenek na ?ywo jest czym? co trudno wyrazi? w s?owach...
Poza tym teksty piosenek prowadz? do razwa?a? i przemy?le?. By?o naprawd? SUPER. ?ycz? powodzenia.

2010-09-12  

ute i andrzej

hallo,,,,
moja zona jest Niemka ,nie rozumie po polsku - mimo tego bardzo lubi Wasza muzyke,,,mamy wiele Waszych dyskow i chetnie zobaczyli bysmy Was na koncercie.... nie tracimy nadziei,,,,
serdeczne pozdrowienia dla calej Grupy z malego miasteczka w Badeni-Niemcy....

2010-09-11  

Bogdan i Majka

Panie Andrzeju - s?uchamy z ?on? od 20 lat - jest Pan WIELKI - ale sk?d si? q......wa wzi??a u Pana taka znajomo?? ?ycia ?
DZI?KUJEMY. Miko?aje choc to nie 6 grudnia - Pozdrawiamy

2010-09-03  

krakowianka

Zapraszamy do ?odzi. Czekamy :)

2010-08-24  

Beata

Mam ju? par? lat i nigdy nie odwa?y?am si? ani te? nie czu?am potrzeby powiedzie? jakiemukolwiek arty?cie ile znaczy dla mnie jego muzyka. No chyba ?eby przypomnie? malutki epizod zwi?zany z m?odo?ci z Leszkiem D?ugoszem (szkoda, ?e dzi? to ju? inny D?ugosz). Wy jednak to co? zupe?nie innego. Muzyka - fantastyczna, g?osy - poruszaj?ce do g??bi, a teksty ....... - no có? to dla mnie "muzyczne Tischneryki". Jeste?cie na ka?d? pogod? i niepogod?. Dajecie wiar? (t? prawdziw?), nadziej? i mi?o??. Ca?e szcz??cie, ?e jest Maja - Wasza muzyka przetrwa kolejne pokolenie. S?ucham Was codzinnie (to chyba jeszcze nie choroba?!) i mam nadziej? jak najd?u?ej. Dzi?ki Wam ?atwiej uwierzy?, ?e w tym zwariowanym ?wiecie s? jeszcze normalni ludzie. Pozdrawiam.

2010-08-03  

Marek Ratajczak

S?ucham Was od zawsze, nigdy nie by?em na Waszym koncercie, mam 51 lat i umieram (takie ?ycie) mo?e jednak jeszcze zd??? was pos?ucha? na ?ywo jak to mówi?): , mo?e w ?remie tymczasem pozdrawiam i ?ycz? wszystkiego dobrego.
Fan MR
P.S.
Chcia?bym pokaza? Was mojej córeczce Zuzi - niedosz?ej wiolonczelistce.

2010-08-01  

Joanna

Bardzo lubi? Wasz? muzyk? :)

2010-06-24  

Adam T. Marck

Zakupy w / Pozdrowienia z Toskani

Kupi? sobie miasteczko
Na górze, na skale,
Mury przy nim, maki przy nim,
Cyprysy i... cztery krasnale
Widok dolin, pól i lasów,
Cykad czarowanie...
B?d? marzy?, czas marnowa?
I tak ju? zostanie... tak zostanie

Kupie tak?e gaj oliwny
Na górze, na skale,
Krzes?o stare, krzes?o pi?kne
Pod m?odym platanem...
Szepty ciszy, ptaków ?piewy,
Wiatru szumne granie...
B?d? patrzy?, s?ucha? b?d?
I tak ju? zostanie... zostanie

Dla niej kupie ogród wielki
Na skale, na górze
Pinie, d?by, ja?min jasny
Bez i pn?ce ró?e...
U?miech s?o?ca, chmur zaloty,
Zió? zaczarowanie...
B?d? patrzy? jak króluje / królujesz
I tak ju? zostanie... tak zostanie

***

Sciski toskanskie,
A

2010-06-23  

Andrzej Kowalów

Witam serdecznie.Piekne teksty i muzyka Waszych piosenek zauroczy?y mnie.To wr?cz jaka? metafizyka.Wspania?e.Mam przyziemne pytanie,a mianowicie;czy Pa?stwo koncertujecie te? na ma?ych nieprofesjonalnych np. wiejskich scenach?Czy taki koncert jest mo?liwy,jakie macie Pa?stwo wolne terminy, oraz jakie s? koszty?Prowadzimy z ?on? taki ma?y dom go?cinny Noce i Dnie w Szklarach Dolnych woj.dolno?laskie gm.Chocianów.Niezwykle mi?o by by?o Pa?stwa go?ci? w naszych skromnych progach.Z wyrazami szacunku Urszula i andrzej Kowalów.

2010-06-16  

mario

A czy kiedy? zagracie w kóncu we Wroc?wiu?

2010-06-05  

Beata Erkiet

Dziekuje za wiele lat sluchania waszych cudownych piosenek, wspominam wspanialy koncert w Melbourne. Pozdrowienia beata

2010-05-29  

Barbara F

KOchani dzi?kuj?.. by?o cudnie, z piosenkami w uszach i sercu czekam na kolejny raz, przyje?dzajcie, Warszawa czeka i zaprasza

2010-05-22  

dana77

Kochani...uwielbiam Was s?ucha? - szkoda,?e mieszkam tak daleko od Krakowa...tak jako? omijacie pn.cz??? wielkopolski a wierzcie mi na s?owo,?e Pi?a jest pi?kna!
Serdecznie pozdrawiam i ?ycz? wszystkiego dobrego!!

2010-05-14  

Danuta Biernat

Ale jeste?cie fajni, tylko jakby Was za ma?o.
A moze to Pan Andrzej ju? troch? za leniwy. Taki g?os ! Wielki talent...
Ciesz? sie ze moglam us?ysze? Pana utwory.Niespotykana interpretacja i barwa g?osu..:) czekam na jeszcze..

2010-05-06  

Piotr

Dzi?kuj? za te wszystkie lata z Wami, od p?yty "Pod Bud?" do dzisiaj, ilekro? mam chandr? po prostu s?ucham Waszej muzyki.
Pomaga! ?ycz? Wam po prostu: grajcie jak najd?u?ej!
Pozdrawiam

2010-04-25  

Gra?yna Kotecka

Dzi?kuj? przeserdecznie za to, ?e mog? z Wami by? od 33 lat. Za muzyk? z serca, za teksty z duszy, za dawanie mi tylu chwil rado?ci. Za nadziej?, za dawanie si? i wiary w lepsze dni. Za wiar?, ?e kocha? warto nawet wtedy, kiedy si? ju? zdaje, ?e na mi?o?? za pó?no... Za refleksj? nad w?asn? niedoskona?o?ci?, za danie pewno?ci, ?e zwykli ludzie s? cudem tego ziemskiego pado?u. ?e zburzone marzenia od?y?y... Dzi?kuj? z serca.

2010-04-21  

Marek

Jest to grupa muzyczna naj... naj.. lepsza z polskich jakie znam, Teksty - OK, Muzyka - ok.. I zastanawiajaze mimo 33 lat dzi?alnosci zawsze s?ucha sie tej muzyki z wielka przyjemno?cia. TAK DALEJ

2010-03-25  

a.

Poooomocy.
Czy kto? ma, gdzie? ma, wie gdzie znale?? Ciotk? Matyld? w wykonaniu Magdy Umer? Kiedy? ?piewa?a to na koncercie jubileuszowym, a mi przepad?o, jak kamie? w wod?.
Poomocy.
ania.

2010-03-17  

Gzrzegorz W.

Chcialbym zaznaczyc, ze jestem Waszym fanem od samego poczatku, do tego stopnia, ze w roku 1981 zamienilem plyte Maanamu na Wasza pierwsza plyte "Pod buda". Przez te wszystkie lata Wasza muzyka dostarczala nam wiele wzruszen i pieknych wrazen i mysle, ze nalezy sie Wam wielkie DZIEKUJE. Wydawac by sie mogla, ze nic w Waszej tworczosci mnie juz nie zaskoczy, a jednak... Oto wpadla mi w rece plyta Krakow-Saloniki i... kompletne oszolomienie. Przepiekne utwory, zwlaszcza te przeplatane klimatami greckimi i jak zwkle wspaniale teksty. Zrozumiale dla mnie tym bardziej, ze od wielu lat mieszkam w Grecji. No i glos Majki... wspaniale brzmiacy zarowno w polskich, jak i greckich piosenkach. Mysle, ze moge te plyte dac do posluchania moim greckim znajomym i chyba pokusze sie o przetlumaczenie im utworu "Glos z oddali", aby pokazac, ze Polska i Grecja wcale nie sa od siebie tak daleko.

2010-03-12  

Miros?aw Pa?dziejewski - ?ód?

Chc? podzi?kowa? za Wasze wszystkie p?yty których s?ucham ze wzruszeniem. W?a?nie przes?uchuj? Wasz? ostatni?-rodzinn? p?yt? i bardzo mi si? podoba . prosz? o jak najwi?cej. Gor?co pozdrawiaj? fani z ?odzi.

2010-03-11  

bodar

Tworzycie ?wietn? muzyk? i wspania?y klimat!!!!

2010-03-01  

Andrzej Urba?ski

Drodzy wirtuozi "Pod Bud?"!

Mo?e zawracam Wam gitar?,,jednak?e pragn? zaprezentowa? zw?aszcza "Malinie"(przepraszam Maestro za zbytni? familiarno??!) utwór ,dedykuj?c go Waszemu kunsztowi.Mam nadziej? na ewentualn? wspó?prac? tek?ciarsk?.

PS:Dzi?kuj? za wspania?y koncert w Bydgoszczy w dniu 25.02.2010r.


"Episto?a dla progenitury"

Wszyscy go ucz? literek
Albo tabliczki mno?enia.
"Jedz szpinak , kaszk? , koperek!",
Ju? do?? ma czapki noszenia.
My?li sobie ma?y cz?owiek:
"Kto te? potrafi tak wró?y?,
?eby mrugni?cie mych powiek
Sprawi?o , bym sta? si? du?y?"
Trze a? iskrzy szklan? kul?,
Z?ot? rybk? b?aga , prosi,
Do anio?ków wzdycha czule -
Nic! - wci?? ma?? pow?ok? nosi.
Pozosta?o wi?c kruszynie
Wzi?? misia albo laleczk?,
Ruszy? pajaca na linie
I o doros?o?ci pomarzy? troszeczk?...
Leg?by wtedy na kanapie,
Lekcji odrabia? nie musia?,
Niech reszta s?ucha , jak chrapie,
Niech reszta siedzi jak trusia.
Zaci?ga?by si? te? fajk?,
Popija? czerwonym winkiem,
Och! ?ycie by?oby bajk? -
Porz?dzi? córk? lub synkiem.
Pozycje zalicza?by noc?
(Czasem te? z literatury),
Budzik dzy?!!! ?ony:-"Wstawaj!" -"Po co?"
"Tyra? dla dziatwy do emerytury!"
W mig brzd?c z zadumy och?on??
I pobieg? wkuwa? formu?ki,
Bo nawet on - malec - poj??,
?e lepiej rzec: -"Mamu?,daj z malin konfiturki".


Gor?co pozdrawiam ca?y zespó? - "Szyderniczek".
Powielam ten tekst z uwagi na moje gapiostwo zwi?zane z b??dnym podaniem mojej poczty elektronicznej(ta podana ze s?owem "onet" jest w?a?ciwa).
2010-02-27  

basia z lodzi

p.andrzeju.chociaz jestem od pana troche starsza
to zawsze poniosa mnie nogi gdzie jadlo trunki i milosc
ja czuje wtedy ze zyje i spiewam ;umarl w butach;

serdecznie pana pozdrawiam

2010-02-26  

Marzena Graczyk

Chcia?am doda? ,?e macie bardzo ?adn? i czyteln? stron? internetow? pozdrawiam wi?c te? wasz? ekip? od stronki internetowej

........i wpadajcie czasami do Bydzi(Bydgoszczy)
POZDRAWIAM Marzena

2010-02-26  

Marzena Graczyk

Ciesz? si?, ?e Opatrzno?? powo?a?a Was do tworzenia,która daje mi wiele rado?ci,przyjemno?ci pobudza do my?lenia i autorefleksji BRAWO!!!!!!!!!!!!!!!!!

zas?uchana Marzena

2010-02-24  

kotek pod bud?

jeste?cie najlepsi
pod bud? pany!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;))

2010-02-23  

Alabama

Kochani!!! Dzi?ki waszej muzyce wierz? , ?e s? w tym kraju normalni ludzie...Naby?am droga kupna ostatnie dwie p?yty...Kraków- Saloniki i Sprawy Rodzinne.. i od kilku dni mamy z Marusiem moim ?wi?to!!!Majka doskona?a.Andrzej - dusza nasza ... teksty , jak zwykle powalaj?ce...Mi?o by?oby w naturze sprawdzi? , czy ?ycie naprawd? jest niezdrowe..chocia? cholernie pi?kne...???I oby nigdy na naszych policzkach nie zago?ci?y krople trosk...DZI?KUJEMY>>>Ala i Marek z Grodziska Wielkopolskiego.

2010-02-20  

kocham

kocham pod bud?

2010-02-15  

Marek Antoniak

Zapraszam gor?co do ?odzi. Mamy tu now? du?? hal? widowiskow?. ?wietnie si? spisuje przy ró?nych klimatach muzyki. Mi?o by by?o pój?? tam na Wasz koncert.
Mam nadziej?, ?e w?adze miasta o tym pomy?l?.

Dzi?ki, ?e Wasza muzyka si? nie starzeje. Taki klimat to jest co?!

P.S. bardzo ?adna stronka. Pokazuje Was takich, jacy jeste?cie.

2010-02-15  

kazik

jeste?cie wspaniali i to wszystko

2010-02-06  

Piotr Ch.

Panie Andrzeju
Prawdziwe s?owa uznania za to czemu jest Pan muzycznie wierny od trzydziestu ponad lat.
Nadal czekam na pi?kne piosenki.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Ch.
PS.
Dlaczego tak strasznie rzadko bywacie ze swoj? muzyk? w Poznaniu ?

2010-01-29  

Adam Marck

Drodzy Pod Buda,
pare lat temu widzilem i sluchalem Was w Vancouver, BC.
Ostatnio, sluchajac Was (stare i nowe nagrania), napisalem:


Trylogia dnia i nocy... pisana Pod Buda
________________________________

Zmierzchem...

O zmierzchu by sie pilo i spiewalo
O czyms marzylo, snilo sny
Chocby z duchami pokumalo...
Chocby wspomnialo dawne dni

O zmierzchu by sie drzwi zamknelo
O „tamtych” ludziach pogadalo znow
Stare milosci napomknelo...
Nic a nic wiecej chcialo juz


Noca...

Po nocy by sie gwiazdy policzylo
Po drogach snu pedzilo... tu i tam
Nawet szalona mysl wysnilo
Nawet do niebios doszlo bram

Po nocy bylby inny dzien...
Po dniu nastepna noc zaspana
Niechby nie byla jak dnia cien
Niechby... trwonila czas do rana


Porankiem...

Porankiem by sie oczy rosa mylo
Starlo wczorajszy, szary kurz
Troche ze sloncem podroczylo
Zle sny zapomniec chcialo juz

Porankiem by sie szlo po lace
W lesie wloczylo, tam i tu
Chmury liczylo niebochcace
Zerwalo polny kwiat... ze snu

Porankiem by sie okno otworzylo
Schwytalo zapach swiezych bzow
O lepszych czasach pomedrzylo...
Od zycia wiecej chcialo znow

______________________________________________________

Sciski,
A

2009-12-20  

zenek

dziekuje za piekne piosenki i za wspaniale slowa dzieki nim przetrwalem z dala od kraju i rodziny 12 lat i nadal jestem normalnym . zycze wam wesolych swiat oraz obwitych wydarzen i nastepnych nie 30 ale 60 lat moze jak dozyje nadal was bede sluchal napewno z aparatem sluchowym a wy i tak bedziecie wieczni pozdrawiam caly zespol

2009-12-06  

Zbigniew Ungeheuer

Kochani !
Dzisiaj w niedziel? ( ?w. Miko?aj) 2009 od samego rana s?uchamy Waszej niezwyk?ej p?yty "?al za" . Teksty i muzyka s? fascynuj?ce. Nada?y temu dniu specjalnego klimatu i przyznam te? , ?e i pola?o si? kilka szczerych ?ez. Mieszkam w Kro?nie mam 57 lat i wiele ?yciowych planów. Wasza muzyka zawsze dodawa?a i dodaje mi natchnienia do twórczej pracy i wywo?ywa?a wspominania mi?ych chwil, które min??y. Jestem za?o?ycielem i prezesem Stowarzyszenia Portius w Kro?nie. Stowarzyszenia, które piel?gnuje tysi?cletni? przyja?? Polsko-W?giersk? i stare zwi?zki naszego Regionu z W?grami. Poza tym jeste?my organizatorami cyklicznego "Festiwalu Win W?gierskich im. Portiusa w Kro?nie. W tym roku, w sierpniu, odby? si? ju? VII festiwal. By?o na nim kilkana?cie tysi?cy ludzi. Festiwal który organizujemy sami trwa trzy dni ( pi?tek, sobota i niedziela). Festiwal zawsze po??czony jest innymi wydarzeniami pe?nymi historii, tradycji, pi?kna i kultury. Niejednokrotnie my?la?em o zaproszeniu Was na nasz festiwal do Krosna zwanego "Ma?ym Krakowem". Poza tym chcia?bym osobi?cie pozna? Pana Andrzej Sikorowskiego oraz pozosta?ych cz?onków grupy "Pod Bud?". Przesy?am jeszcze raz gor?ce pozdrowienia i podzi?kowania za Wasz? ponadczasow? muzyk?.

2009-12-04  

Karolina

Od roku próbuj? kupi? Wasz? p?yt? z kol?dami. Kiedy? j? mia?am i niestety po?yczy?am... Gdzie mo?na j? kupi? ? Czy b?dzie jakie? wznowienie? Pomocy !
Pozdrawiam ca?y Zespó? i wszystkich Jego wielbicieli !

2009-11-29  

M

POZDROWIENIA Z SZAMOTU? Zapraszamy ponownie !!!

2009-11-27  

pp

czekamy na kocert! O?wi?cim, POZDRAWIA

2009-11-21  

artur wzi?tek

naprawd? wspania?y zespó? i wspania?e utwory.
jako dzieciak je?dzi?em z rodzicami po Polsce i zawsze w samochodzi rozbrzmiewa?a wasza muzyka, moge ?mia?o powiedzie? ze zosta?em na was wychowany!

dzieki za to ?e jeste?cie pozdrawiam i ?ycz? wielu sukcesów

2009-11-17  

Dana

Du?o ciep?ych s?ów i gratulacje z okazji jubileuszu! Pami?tam was z Krakowa, gdy ?piewali?cie m.in. w Rotundzie. By?am wtedy studentk? UJ, a dzi? równie? obchodz? jubileusz 30- lecia pracy w szkole. Lubi? bra? w r?ce swoj? gitar? i po?piewa? wasze piosenki przy ognisku, w?ród przyjació?. Dzi?kuj? Wam za to, ?e jeste?cie i dajecie nam wiele rado?ci.

2009-11-12  

Andrzej Braun

Hej Kochani!!!
slucham Was podczas pracy przy komputerze i nie tylko!!(mysle ze mam komplet waszych CD).
Wrocilismy z Zona po 20 latach emigracji,mieszkam w pieknej wiosce kolo Lodzi(wysniony dom,las ,natura,piesek Lussy ,kotek Mimi).
Wasze piosenki bardzo mi pomagaja,jesli bedziecie w Lodzi ,serdecznie zapraszam,dom stoi otworem !!!!!!!!
Kiedy beda Wasze koncerty w Lodzi,prosze o info!!!.
Serdecznie pozdrawiam
Andrzej z Bukowca

2009-11-06  

maria teresa szabo

Gratulacje dla calej grupy, szczególnie dla jej zalozycieli! Trzymajcie sie dalej i nie dajcie sie zepsuc trendom. Slucham Was chetnie, juz od 30 lat... Teraz z Wegier, jestescie dla mnie swoistym kontaktem z krajem. Dziekuje,
równiez Waga, urodzona jesienia - w pazdzierniku:-)

2009-11-04  

Dominika

Gratulacje dla mojego ulubionego zespolu! Zycze :trzymajcie tak dalej! Czekam na koncert w Warszawie..

2009-10-30  

Jerzy Z

Sto lat, z okazji tak fantastycznego jubileuszu.
Nast?pnych kapitalnych p?yt,?wietnych koncertów i du?o zdrowia. Wasz wieloletni fan Jerzy.

2009-10-16  

Marysia :)

Wielki szacunek dla waszego zespo?u ^^
?ycz? dalszych sukcesów i kolejnych 30 lat istnienia .
Mam pro?b? czy kto? móg?by mi przes?a? piosenk?, albo poda? link na stronk? internetow? z takiego portalu gdzie ona jest i mo?na j? ?ci?gn?? : )
piosenka nosi tytu? " Piosenka dla Figi "

2009-10-16  

agata

Szkoda ?e mieszkam tak daleko :(
Chcia?abym s?ucha? Was na ?ywo :)
Dzieli mnie od Was pó? Polski, ale i tak kiedy? si? wybior? aby Was zobaczy? i pos?ucha? :))
Agata

2009-10-16  

Ula

Wielki szacunek dla waszej twórczo?ci.Pozdrawiam serdecznie ?ycz?c kolejnych trzydziestu lat tak owocnej pracy artystycznej. Czekam z niecierpliwo?ci? na koncert w Krakowie!Ula

2009-10-15  

Adam

U mnie w domu ca?y czas lec? p?yty "Pod Bud?". Ewentualnie Maja Sikorowska albo "Pasjans na dwóch". W samochodzie to samo...Bardzo chcia?bym aby zespó? zagra? koncert, oboj?tnie gdzie.
Piosenka "Zmowa z zegarem" opowiada o mnie. Moja ?ona kocha "?al za Piotrem S." a czteroletnia córka "I nic i nic".
Serdecznie pozdrawiam ca?y zespó?.

2009-10-11  

wladek

Dzi? obejrza?em Zacisze gwiazd w TVP 2. Przy okazji zajrza?em do Wikipedii i okaza?o si?, ?e ta emisja to chyba nie przypadek. Wczoraj Panu Andrzejowi stukn??a sze??dziesi?tka. STO LAT Panie Andrzeju i jeszcze wiele cudownych ballad i cudownych ?piewanych felietonów, które chyba najbardziej lubi?. I jeszcze jedno... Pana ?piew w duecie z córeczk? powoduje u mnie "ciary" Jej g?os i sposób ?piewania jest cudownym rozwini?ciem Pana talentu, Jak cz?owiek tego s?ucha, to jest pewien, ?e Bóg istnieje.

2009-10-10  

Izabela

Bardzo czekam na kolejny koncert w Poznaniu :)

2009-10-08  

Andrzej

Cóz napisac- swiat bylby szary , ponury i taki "malutki" bez Was!!!!!!!!! To tak jak zakochac sie w Bieszczadach- cz?owiek raz pojedzie i "przepad?" na zawsze.
Powodzenia

2009-10-08  

pp

Kiedy jaki? koncert?

2009-10-04  

Iwona K.

Chcia?abym z?o?y? ?yczenia urodzinowe (mimo ?e ju? spó?nione) Panu Andrzejowi Sikorowskiemu w jego 60 urodziny, aby jego twórczo?? by?a ca?y czas tak wspania?a jak dotychczas i tak jak do tej pory stanowi?a przyk?ad ma?o modnego ju? patriotyzmu, umi?owania prostoty, szacunku do istnienia kogokolwiek i czegokolwiek. Panie Andrzeju, jestem gorliw? fank?, która przez lata mi?o?ci do Pana twórczosci, przy jej pomocy pokona?a l?k bezsensowno?ci i nauczy?a sie cieszy? tym co jest...Dzi?kuj?. Iw.

2009-09-24  

Kazimierz C.

Po koncercie w Krasiczynie podzed?em do pana Andrzeja S. z pro?b? o dedykacj? na p?ycie. Prosi?em o wpis:" Mi?o?nikowi mojej twórczo?ci". Pan Andrzej u?miechn?? si? i napisa?: " Mi?o?nikowi tego co robi?".
Pozostan? jednak przy swoim. To jest twórczo??. Prawdziwa twórczo?c. Tych tekstów nie móg?by napisa? nikt inny. Wyczuwa si?, ?e s? prawdziwe i wa?ne dla autora.
" Moje dwie ojczyzny" jest najpi?kniejszym utworem patriotycznym. Bo przecie? istot? patriotyzmu jest, ?e " tylko w tym jednym kraju potrafi? kocha? i p?aka?". Czy mo?e by? pi?kniejsze wyznanie tego , co jest w ?yciu wa?ne ni? "Moje wyznanie"? S?dz?, ?e racj? przyzna mi wielu m?drych ksi??y. Czy mo?na napisa? pi?kniejsz? piosenk? czym jest rodzina, ni? 'Moje kobiety", a dla córki pi?kniejsz? ni? "G?os z oddali"? Pan Anrzej pokazuje, ?e mo?na odnie?? sukces i pozosta? sob?, a sprawy naprawd? wa?ne s? wa?ne dla wszystkich.

2009-09-19  

Jarek Domaga?a

Witam moich Idoli. gdzie mo?na kupi? bilety na Wasz koncert? W?a?nie ko?cz? 50-tk? , i mi?o by?oby zobaczy? was wreszcie na ?ywo... i blisko... a je?li nie blisko , to daleko. odpiszcie

2009-09-19  

beniamin82

Dosta?em ostatnio kilka p?yt winylowych od starszego kolegi z pracy, i by?a w?ród nich "Lecz póki co ?yjemy".

Od dwóch co najmniej tygodni tylko tego s?ucham na gramofonie. Jak by?em ma?y to rodzice s?uchali waszego zespo?u z kaset. A teraz ja si? zafascynowa?em. Dzi?ki za wprowadzenie wspania?ego klimatu do mojego domu.

2009-09-16  

spiritofecstasy

Witam serdecznie.Gratuluje Wam z ca?ego serca tak d?ugiego i pi?knego okresu twórczo?ci...Twórczo?ci nieroz?wietlonej setkami b?yszcz?cych billboardów i czerwonymi dywanami komercyjnych gali...A jednak twórczo?ci,która wnosi do serca wi?cej ni? wszystkie wielkie projekty razem wzi?te.Gratuluje piosenek,które udowadniaj?,?e i dzisiaj sa prawdziwi arty?ci,którzy tworz? z pasj?,a nie dla kolejnego,jednosezonowego rozg?osu!Dzi?kuje Pani Anno,dzi?kuje Panie Andrzeju,dzi?kuje Pani Maju...!!!Powstali?cie w roku,w którym ja przyszed?em na ?wiat.I mam nadzieje,?e wasze s?owa bed? mi towarzyszy? do ko?ca...''...bo w tym ?yciu,to nam jako? ?ycia ci?gle ma?o...''Pozdrawiam i ?ycz? kolejnych sukcesów!

2009-09-07  

marek

Witam serdecznie .Slucham Was kochani o d 20 lat i tylko jednao mam marzenie ,by po prostu Was spotkac .Wypic piwo i porostu pogadac.
Marzenia niby sie spelniaja ,kto wie moze tak jest?
Serdeczne Pozdrowienia
Chyle glowe przed glosem corki.Polaczenie Waszych glosow stworzylo glos Was dwojga ,a jest naprawde cudowny .
Zycze duzo sukcesow .

2009-09-03  

the_outsider

jest kilka piosenek, kilka utworów, ja do ko?ca tego wyt?umaczy? nie umiem, ale s? piosenki i wiersze w których to si? czuje - w s?owach, w muzyce, mi?dzy wierszami. czuje si? nostalgi?, czuje si? t?sknot? za nieosiagalnym, niemo?liwym. czuje si?... w?a?nie, w mi?dzyludzkim j?zyku to nie jest do wypowiedzenia. ?zy sp?ywaj? same. ... i Wis?a czysta jak kryszta?.

dzi?kuj? wam za par? utworów które mog? do tej grupy zaliczy?.

2009-08-23  

Karolina

Dzi?kuj? Wam za Wasz? twórczo??, bo pozwala mi przetrwa? w tej oszala?ej rzeczywisto?ci. Mam dopiero 20 lat i ju? zaczynam si? gubi?, ale dzi?ki Waszej muzyce zawsze w ko?cu odnajduj? t? w?a?ciw? ?cie?k?. S?ucham Was odk?d pami?tam, bo na szcz??cie mam m?drych rodziców, którzy zarazili mnie mi?o?ci? do Waszej muzyki. Dzi?kuj?...

2009-08-14  

zuzolka

Pozdrawiam ca?y zespó?, Jeste?cie Wielcy!!!! Ja s?ucham Was od zawsze i zarazi?am tym moj? córk?, teraz ma 12 lat i te? uwielbia Wasze piosenki. Grajcie do ko?ca ?wiata i jeszcze jeden dzie? d?u?ej:)

2009-07-30  

Mariusz

Takich Ludzi jak Wy brakuje na tym ?wiecie... :)

2009-07-28  

Andrzej

Marz? czasem, ?eby zabra? moj? ?on? na koncert Pod Bud? w rocznic? naszego ?lubu i ?eby - skuszony licznymi pro?bami i b?aganiami - zespó? wpu?ci? mnie na scen?, ?ebym móg? z?o?y? ?onie ?yczenia i ?eby dla niej co? za?piewali...

Kiedy? ju? byli?my na takim koncercie, mia?em kwiaty, ale.... zabrak?o mi jaj, czego do dzisiaj ?a?uj? :)

O, takie wyznanie chcia?em z?o?y? grupie Pod Bud?! Najlepszego :)

2009-07-22  

Michal

BYLI?CIE JESTE?CIE B?DZCIE Z WAMI ?ATWIEJ SI? ?YJE I ROZUMIE TO CO SI? DZIEJE

2009-07-12  

Tomek z Cieszyna

Byli?cie, jeste?cie i b?dziecie wspaniali. Mimo m?odego wieku uwielbiam Pa?stwa muzyk?, która towarzyszy mi prawie codziennie od kilku lat i... w ogóle si? nie nudzi. By?em dzisiaj wraz z Rodzicami pierwszy raz w ?yciu na Waszym koncercie w Bielsku - Bia?ej i jestem zachwycony, z pewno?ci? b?dziemy równie? na kolejnym w pobli?u mojego miasta. Serdecznie dzi?kuj? za autografy oraz zdj?cia. Wszystkiego dobrego!

2009-07-02  

monika

Gor?co zapraszamy na najbardziej klimatyczny festiwal muzyki folkowej w Polsce "Krotoszyn Folk Festiwal" 7-8 sierpnia w Krotoszynie!Wyst?pi? Adikanfo, The Heptones,Russkaja, Dhoad Gypsies From Rajasthan, Napra, Dazkarieh, Fanfara Kalashnikov, De Press, Smod, Gadaj?ca Tykwa.
www.folk.krotoszyn.pl

2009-07-01  

Piotrek Gry?

Na pocz?tku, chcia?bym pogratulowa? Panstwu przekroczenia tej równej - stki.W?a?ciwie jeste?my równolatkami.Urodzi?em si? 10.10 1977r ;)
Wychowa?em si? na piosenkach Pod Bud?.Mia?em przyjemno?? by? na koncercie w Teatrze Wielkim w ?odzi na 20-leciu Pa?stwa i swoim:).Jeste?cie jednym z niewielu zespo?ów,który pozostaje wierny swojemu stylowi.Naprawd? z wielk? przyjemno?ci? lubi? s?ucha? Pa?stwa utworów.Zawsze ch?tnie do nich wracam.Nawet kiedy to pisz?,s?ucham p?yty "?al za".
Serdecznie Pa?stwa pozdrawiam.?ycz? nast?pnych tak okrag?ych rocznic:)
Piotr Gry?

2009-06-28  

Zbyszek

By?em dzisiaj w Jedliczu. to cudowne ?e przyje?d?acie do takich ma?ych miasteczek galicyjskich. Wspania?y koncert !!! Piekna , prawdziwa muzyka która nawet pogod? sprowadza. A teksty -zreszt? znam je prawie wszystkie na pami?? i mog?em sobie ?piewa? razem z Wami . Tak jak przed dwoma laty w Kro?nie -by?o cudownie! i ju? czekam na kolejny Wasz koncert. A z reszt? nie mo?na tych uczu? opisa? do tego trzeba poety.

2009-06-28  

Marlena

Koncert w Jedliczu super. Mam autografy (nie pierwszy raz), mam p?yty, zamieni?am nawet kilka zda? z p.Ania i p.Maj? które serdecznie pozdrawiam. I nawet zaspiewa?y piosenk? o której wspomina?am poni?ej :)

2009-06-25  

Marlena

Marzenie: us?yszec "Moja druga strona" na ?ywo :) albo "Ta sama mi?o??" która za?piewa p.Maja i p.Ania :) pozdrówka

2009-06-25  

Marlena

Pod Bud? w Jedliczu HUUURAAA!!! nie mog? si? doczeka? :)

2009-06-22  

Gosia

Dzi?kujemy za wspania?y wyst?p w Nekielce. Jechali?my 150 km. Dzi?kujemy za zdjecia i autografy. Maja jest wspania?a.

2009-06-21  

Deve

Dzi?kuj? za koncert w gliwicach! Dobrze, ?e s? jeszcze takie zespo?y jak Wy.

Podoba?a mi si? bardzo zapowied? "Bardzo smutnej piosenki retro". Kto za 30 lat b?dzie ?piewa? piosenki z tegorocznych festiwali...

Dzi?ki!

2009-06-21  

wojtek

Witam.Jestem zaszczycony idumny ?e mog?em w moim marnym ?yciu by? kilka razy na Koncertach Wielkiego,Cudnego Zespo?u POD BUD?.By?em na koncertach mojej ukochanej Grupy w Krakowie(kilka razy) w Warszawie,Krasiczynie,a ostatnio w Lesku.Cunie,CI LUDZIE,MAJA,PAN ANDRZEJ,PAN MAREK TOMCZYK s? WSPANIALI.Nie do?? ?e pi?knie ?piewaj? i graj? to jeszcze mia?em zaszczyt z tymi Wielkimi Artystami porozmawia?.Dosta?em autografy,nawet z Panem Markiem T.zapali?em przed koncertem papierosa!!!!!!Wspania?y CZLOWIEK I GITARZYSTA.I mam pi?kne zdj?cie które wisi na scianie w domu na czo?owym miejscu.Pi?kna MAJA po mojej prawej stronie PAN ANDRZEJ po lewej a ja w ?rodku.Dzi?kuj? WAM BARDZO.

2009-06-20  

maciej orlowski 63-900 rawicz szymanowo 94b

Jestem 55-letnim chirurgiem,s?ucham Was na dy?urach,w samochodzie,podczas prac w ogrodzie itd.Co takiego jest w Waszej muzyce,?e nigdy si? "nie os?ucha".Utwory sprzed dwudziestu lat brzmi? tak samo dobrze jak obecne-w?asnie odtwarzam Blues o starych s?siadach (1992) i Razem (2001)-czyste g?osy,czyste dzwi?ki i urocze teksty.Pozdrawiam i wielu dalszych sukcesów.Maciej Or?owski

2009-06-20  

Marcin

Kochani! Wasza muzyka jest niesamowita. Daje nam si?? do ?ycia i nadziej? na lepsze jutro. Tylko przy waszych piosenkach mo?na si? wzrusza? do ?ez . By?em z ?on? na koncercie w Rzeszowie z okazji 25-lecia zespo?u. Ten wieczór zostanie na zawsze w naszej pami?ci, by? cudowny.Dzi?kujemy , pozdrawiamy i czekamy na wasz koncert ponownie w Rzeszowie.

2009-06-13  

Piotrek

Pod Bud? jest zajebiste!!!.:)

2009-06-07  

tds

ja równie? dzi?kuj? za koncert w Ursusie. Wspania?y. Pi?knie ?piewacie (i gracie), tworzycie niezwyk?? atmosfer?, przywo?ujecie wspomnienia. Wszystkiego najlepszego dla ca?ego zespo?u!

2009-06-06  

Kamino70

By?am dzisiaj na Waszym koncercie. Dzi?kuj? za wspania?y wieczór w dobrym towarzystwie i przy wspania?ej muzyce.
Pozdrawiam serdecznie
ursusianka

2009-06-06  

Grzegorz

Urodzi?em si? w 1977r. b?d? s?ucha? Waszych utworów wiecznie.
Dzi?kuj?, Pozdrawiam.

2009-06-04  

mich

witam serdecznie. mam 21 lat i wiadomo jak to mlodziez slucham muzyki troche szybszej, ale moi rodzice nauczyli mnie sluchac waszych piosenek i w tej chwili w moim aucie sa cztery plyty z wasza muzyka i piata z ??????? Bóg wie czym. Zawdzi?czam moim rodzic? ?? nauczyli mnie sluchac waszych utworow i nie wstydze sie tego przyznac przed moimi kolegami. Pozdrawiwam i du?o rado?ci na koncertach

2009-06-02  

marek

Panie Andrzeju
Wspominam spotkania z grup? sprzed ponad trzydziestu lat i ........... jeste?cie lepsi od dojrza?ego , starego wina. Nawet od skrzypek. Serdecznie pozdrawiam i czekam na kolejne spotkanie, ju? nielicz?, które.

2009-05-28  

Grazyna Jarosz

z wielkim sentymentem ogl?daj?c (po raz pierwszy) Wasz? stron? wróci?am do dawnych lat. Serdecznie pozdrawiam Gra?yna

2009-05-26  

Arleta

Dobrze ,?e jeste?cie!! Te piosenki s? mi bardzo bliskie- bo to o mnie. Dzie? bez Waszej p?yty to dzie? stracony. Pozdrawiam serdecznie :))

2009-05-12  

wlodek

Kochani,
jak to dobrze ?e jeste?cie, ?e mo?e by? i m?drze i melodyjnie, ?e prawie wszystko o czym ?piewacie jest o mnie - albo o mojej Królowej Matce. wielkie dzi?ki za "ju?", czekam na now? p?yt?.

2009-05-04  

sz

w?a?nie wróci?em z koncertu z okazji dni kolbuszowej - pozdrowienia dla zespo?u! :-)

2009-04-30  

Zbyszek

Panie Andrzeju - dzi?ki za wspania?y "pasjans na dwóch" z Grzegorzem Turnauem. czekamy na "Pod Bud?" w Poznaniu. Przyje?d?ajcie :) Fani czekaj?.

2009-04-29  

czapkiewicz

czekam na koncert w okolicach Zakopanego

2009-04-28  

Impresariat

Niestety, na festiwalu b?dzie weso?o, kolorowo i cudownie. To b?dzie bardzo udany festiwal. Do nas zaproszenie nie dotar?o. Czy?by poczta...?

2009-04-27  

m?oda

no wlasnie, kiedy w Opolu? niedlugo krajowy festiwal polskiej piosenki... milo by bylo was tam uslyszec

2009-04-20  

Gra?yna

Serdecznie dzi?kuj? za wspania?y koncert w pi?tek 17.04 w Zabrzu. Bawi?am si? ?wietnie. Jeszcze raz dzi?kuj?.

2009-04-19  

Tomek

Fajnie ?e jeste?cie :)

Pozdrawiam

2009-04-16  

Pawe?

Pozdrawiam ca?y zespó?

2009-04-12  

antoni czapkiewicz

Ca?ej Budzie i rodzinom wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy !

2009-04-10  

alma

s?ucham jeszcze starej analogowej Waszej p?ytki - balsam dla duszy. A kiedy us?yszymy Was w Opolu?

2009-04-06  

taka jedna ania

Panie Andrzeju, dzi?kuje za koncert w Lublinie. Jest Pan niezwyk?ym profesjonalist?. D?ugo si? zbieram z podzi?kowaniami, ale Pana piosenki kilka lat temu pomog?y mi przetrwa? najtrudniejszy czas w moim do?? m?odym (wtedy i chyba jeszcze wci??) ?yciu. Piosenka Moje dwie ojczyzny dala mi sil?, ?eby wróci? do Polski i zacz?? wszystko od nowa- bo ja te? tylko w tym jednym kraju potrafi? kocha? i p?aka?. Nigdy tej decyzji nie musia?am ?a?owa?. Gratuluj? Panu mocy Demiurga ukrytej w s?owach. Serdeczne pozdrowienia dla Mai- jestem pe?na uznania dla jej ?piewu i empatii.

2009-04-02  

Ania Kolenda

Witajcie Kochani :) cud? zrz?dzenie losu? niebiosa tak chcia?y? nie wiem... Wy tak chcieli?cie :) dzi? kupi?am bilety na Wasz koncert w Zabrzu 25 maja... mój Ukochany M?? ma tego dnia urodziny :) zrobi? te? prezent mamie na Dzie? Matki... obydwoje Was uwielbiaj? :) czekamy na Was niecierpliwie :)

2009-03-24  

Maciej Post

Witam.
W moim ulubionym utworze, chodzi o tekst, wkrad? si? b??d. Moja druga strona... i w?a?nie zamiast wyrazu "stronie"
widnieje "elanie":) Serdeczne pozdrowienia dla ca?ej Grupy, niektórych z Was mia?em wielk? przyjemno?? pozna? osobi?cie. Gratulacje i ?yczenia wielu lat na scenie, ku naszej (fanów) uciesze.

2009-03-22  

Micha? (21l.)

Witam,
od dwóch lat mam przyjemno?? mieszka? w Krakowie, od samego pocz?tku mojego pobytu w tym królewskim mie?cie skupi?em si? na twórczo?ci grupy Pod Bud?, by?em ju? na dwóch Waszych koncertach i musz? przyzna? ,?e mam wielk? ochot? wybra? si? na kolejny. Czy nie planujecie w najbli?szym czasie jakiego? koncertu w Krakowie lub Ma?opolsce?
Musz? przyzna? ,?e z grup? zwi?zany jestem od d?u?szego czasu gdy? po?owa zespo?u pochodzi z mojej rodzinnej miejscowo?ci:D
Na koniec pragn? doda? ,?e kupi?em ostatnio najnowszy 10 p?ytowy album grupy i odkry?em nowy utwór ,którego do tej pory nie s?ysza?em, mianowicie "Nad rzek? Styks" -?wietny kawa?em ,dla mnie numer jeden obok oczywi?cie mega przeboju "Na ko?cu mapy".
W ogóle musz? przyzna? ,?e darz? Wasz zespó? du?ym szacunkiem bo mimo ogólnopolskiej (a nawet ogólno?wiatowej) kariery nie stali?cie si? zespo?em komercyjnym i chwa?a Wam za to, dzi?ki temu macie wiern? rzesz? fanów:)

Serdeczne pozdrowienia dla ca?ego zespo?u:)

P.S mam tak? propozycj?, mo?e warto by?oby wprowadzi? tu na Wasz? stron? sklepik internetowy gdzie mo?na by?oby kupi? gad?ety zwi?zane z zespo?em, chodzi mi na przyk?ad o koszulk? z Waszym logo ,my?l? ,?e dla wielu fanów by?by to towar po??dany;)

Pozdrowienia dla ca?ego zespo?u:)

2009-03-16  

Impresariat

Aniu, podgl?daj stron? zespo?u, staramy si? uzupe?nia? informacje o koncertach. Chwilowo nie widzimy tam Wielkopolski, ale sytuacja mo?e si? zmieni? w ka?dej chwili...
Pozdrawiamy.
I Rodziców, oczywi?cie, te?. :)

2009-03-16  

Anusia

Witam :) Mam 20 lat a od jaki? 19 s?ucham waszych piosenek dzi?ki rodzicom którzy uwielbiaj? wasze ?ycie wy?piewane w tych melodiach :) zwracam si? z pytaniem czy po wyznaczonych koncertach do lipca planujecie jaki? troszk? bli?ej wielkopolski? :) Pozdrawiam Ania :)

2009-03-11  

Impresariat

Wszyscy wierzymy, ?e do mety kawa?ek jeszcze! :)
Ale faktem jest, ?e w najbli?szy poniedzia?ek pan Andrzej wchodzi do studia, aby nagra? now? p?yt?!
Pan mówi, Pan ma.

Pozdrawiam ciep?o

2009-03-11  

Andrzej Jacek ?achinski

Jestem fanem Pa?skiego Zepo?u od pocz?tku jego stnienia. By?em na kolejnym gda?skim koncercie w Filharmoninii na O?owiance 8 marca.
Panie Andrzeju Sikorowski!
Niech Pan si? NIE LENI i napisze nowe piosenki, i wyda now? p?yt? , bo przecie? to Pan potrafi, a czasu jest ju? coraz mniej i coraz bil?ej do mety. Brawa dla ca?ego zespo?u!
Koncert by? wspania?y. Pan Marek Tomczyk wspaniale graj?cy na gitarach zacz?? nareszcie si? usmiecha?.
A.J ?achinski

2009-03-09  

Maryla Matczynska

Dziekuje za wspanialy koncert.Jestem na wszystkich jakie od paru lat gracie w Trojmiescie.Pani Ania i Majeczka -Wasze wspaniale glebokie glosy docieraja do wnetrza.Pan Andrzej jak zwykle skromny przyciaga swoimi tekstami i spiewem.No i panowie muzycy.Cudownie jest Was sluchac wszystkich razem.

Pozdrawiam i do nastepmego koncertu

Maryla

2009-03-08  

Jola

Dzi?kuj? razem z m??em za wspania?e przezycie na dzisiejszym koncercie w Filharmonii Gda?skiej na O?owiance .
Jeste?cie wspaniali . Pani Ani g?os przeszywa na wskro? a Maja to przecudne dziewcz? , ?licznie ?piewa i tak jak Pani Ania porywa serca widzów . Pan Andrzej nic doda? nic uj?? , poprostu wielki talent , wielka s?awa , gratuluj? . Panowie muzycy wspaniale dope?nili Pa?stwa wyst?p .

Pozdrawiam :
Jola

P.S.
mam nadziej? ?e uda si? Wam cz??ciej odwiedza? Gda?sk .

2009-03-08  

bILETY NA KONCERT GDA?SK

Mam do sprzedania dwa bilety na dzisiejszy koncert w Gda?sku w filharmonii. niestety nie sa kolo siebie , jeden jest w rzedzie 9 ty drugi w 12 , cena to 50 i 60 z?. prosze o kontakt telefoniczny 507751295 lub gg 2858050

2009-03-06  

negundo

Dzi?kuj? za wszystkie m?dre teksty.
Kolejnych 30 lat.

Negundo

2009-02-20  

jozef

Jeste?cie poprostu zajefajni:):):):

2009-02-08  

Agnieszka

Kochani...jestescie,byliscie i bedziecie wspaniali (wiecznie tacy sami) Slowa waszych piosenek zawsze karmily moja dusze.
A wszystko dzieki mojej sioruni Kasi i Julowi .Pamietam jak siedzialam na koncertach w pierwszym rzedzie i spiewalam razem z Wami. Tesknie za tymi czasami.
Pozdrawiam goraco i do zobaczenia.

2009-01-30  

Tomasz

Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam Was gor?co. Chocia? teraz mnie tam nie ma, urodzi?em si? w Rz?sce. Wasza twórczo?? dodaje mi skrzyde? do ?ycia. Wierz?, ?e kiedy? Was spotkam na szlaku "po dobrej stronie s?o?ca". Dzi?kuj? za to, ?e jeste?cie./tm. - Dar?ówko.

2009-01-30  

Andrzelina

Jeste?cie cudowni! Jestem zachwycona nie tylko piekn? muzyk?, ale przede wszystkim Waszymi tekstami, które trafiaj? prosto w serce! Pozdrawiam serdecznie

2009-01-27  

Mateusz

pozdrawiam Was. by?em dzisiaj na koncercie Wielcy arty?ci...by?o cudownie, dzieki ze by?es Andrzeju tam z Córk?, tworzycie razem pi?kny klimat, obecnie przebywam w Polsce na urlopie,zapraszamy serdecznie na koncerty do Londynu,ale mamnadzieje, ?e ju? wkrótce w Polsce bede uczestnikiem Waszych koncertów, po prostu pieknamuzyka, piekne s?owa a zarazem Wasza normlano?? robi swoje. pozdrawiam

2009-01-23  

Zbigniew ?wi?tek

Dosta?em na Bo?e Narodzenie wszystkie p?yty z Pa?stwa Dyskografii. (troch? sugerowa?em Gwiazdorowi taki upominek). Bliski jest mi Pa?stwa sposób, opowiadania o ?wiecie i patrzenia na ?ycie. Bardzo Pa?stwu dzi?kuj? za mo?liwo?? s?uchania Waszych utworów i serdecznie pozdrawiam.

2009-01-20  

Jola

By?am wczoraj na koncercie. Szkoda, ?e trwa? tylko godzink? i niestety wielu piosenek nie us?yszeli?my. Ale by?o super. Pi?kne teksty, pi?kne g?osy i na pami?tk? p?yta z autografami. Bardzo dzi?kuj? i serdecznie wszystkich pozdrawiam z Gniezna.

2009-01-19  

Dana

Aron ty jeste? ?a?osny,nie Ty b?dziesz mówi? gdzie maj?
wyst?powa?.A zespó? pozdrawiam i ?ycz? wszystkiego
najlepszego .

2009-01-06  

Marko

A co to, jak u Ojca Tadeusza to ju? nie mo?na nic sensownego zagra?, w Radiu Maryja s?ysza?em ju? np. piosenki Bajmu, to i Andrzej Sikorowski nie zawadzi !!!

2009-01-01  

aron

W Sylwestra us?ysza?em piosenk? PB w ... Radiu Maryja. Wiem ?e pe?no was w mediach, ale ?e nawet u Ojca Tadeusza jeste?cie to si? nie spodziewa?em.

2008-12-14  

urszula

Witam!
By?am dzisiaj na Pana koncercie w Sosnowcu. Mimo widocznego przezi?bienia ?piewa? Pan jak zwykle ?wietnie. Mam kilka p?yt zespo?u ale niestety nie ma na nich kilku piosenek z dzisiejszego koncertu. Czy by?oby du?ym k?opotem gdybym poprosi?a o tytu?y
piosenek wykonanych na tym koncercie?

Pa?ska córka Maja to pi?kna kobieta z pi?knym g?osem.
Pozdrawiam i ?ycz? powodzenia.
Urszula

2008-12-09  

Przemys?aw ?mudowski

Witam i pozdrawiam ca?y zespó?.
Pozna?em Was w 1985 lub 1986 roku na koncercie w Zakopanem mia?em wtedy 15-16 lat.
Od tamtej chwili jeste?cie dla mnie czo?owym zespo?em muzycznym na scenie polskiej. Dzisiaj s?ucham Was niemal na okr?g?o razem z moim sze??ioletnim synem Wojtkiem i ma?? córk? Ani?.
Moje dzieciaki nuc? wasze piosenki a takie utwory jak "Piosenka o mojej ulicy" czy "List do ?wiata" sta?y si? dla nich kultowymi.
Uwa?am, ?e nale?ycie do wykonawców tych, którzy podtrzymuj? jeszcze dobry smak i poziom polskiej muzyki.
Mam wielk? nadziej?, ?e b?d? kolejne równie dobre jak dot?d p?yty i mocno trzymam kciuki za ca?y zespó?.
Pozdrawiam Przemys?aw ?mudowski

2008-12-08  

Wac?aw Zydro?

Kocham Was i s?ucham od wielu lat.
Pozdrowienia dla Wszystkich.

2008-12-05  

Rudolf

Powiedzial chlop babie, co z mozolem wiersze klecila: zebys Ty stara w pracy tak obrotna byla. Na to baba chlopu gada: praca wielka rzecz i chleb i mieso kupisz,ale dla Ciebie Ja-baba,Ty-chlop.A dla mnie...Ja- kobieta, Ty- marnosc wszechswiata.
Dla mnie: Wy jestescie wszechswiatem...

Najlepszy dowod-moja osmioletnia corka spiewa razem z Wami!!!

Udanej tworczosci przez kolejnych trzydziesci lat!!!!:)))

2008-12-05  

Tomasz Szaniawski

Andrzeju dzieki za wsparcie 20 lat temu

2008-12-02  

G.

Witam.
Wiem, ?e sami piszecie teksty :)
Par? lat temu skleci?am osobliw? ballad?.
Nie b?d? pisa?, ?e jest dobra.
Tu, jako go?? mog? powiedzie?, ?e skoro sugeruj? wykonanie mojego tekstu przez Was i tylko przez Was - nie proponuj? byle czego.
Panie Andrzeju - my?l?, ?e napisany przeze mnie tekst stworzy?am chyba dla Pana, cho? nie mia?am tego zupe?nie na celu...
Prosz? wzi?? to za komplement - czytaj?c moj? ballad? autentycznie wszyscy slysz? Pana g?os.... :) Pisa?am j? w?a?ciwie dla kole?anki...
Pozdrawiam a je?li zainteresowalam Was tym mailem - prosz? o kontakt :)
Pozdrawiam serdecznie, Gosia.

2008-11-27  

Bogdan Burzy?ski

S?ucham Was od......kiedy? grali?cie w jednym z akademików ?l.A.Medycznej. Spó?nili?cie si? ok. 2 godz. Jechali?cie z Raciborza i popsu? si? Wam samochód (bodaj?e VW "ogórek").
Na scenie mieli?cie (m??czy?ni) r?ce czarne od smaru - prawie.
Nikt nie wyszed? z sali, wszyscy czekali. Ile to ju? przelecia?o?
Ze 30 latek co najmniej. Dzisiaj ju? mój doros?y syn ?piewa wasze piosenki i wielu, dawnych zjadaczy chleba równie?, którzy bez przymusu zaakceptowali NATURALNY stan rzeczy.
Tak wi?c muzyka wasza-nasza jest z nami niezmiennie do dzi? i b?dzie zawsze (rodzinka i znajomi). B.B.

2008-11-25  

Pan

s?ucha?em wczoraj wieczorem,przy kominku pierwszej winylowej p?yty zespo?u (jak ju? lewitowa? to tylko pierwsz? klas?). p?yta, wyt?oczona w siermi??nych latach 80-tych,jest jedn? z najlepiej brzmi?cych produkcji muzycznych jakie w ogóle zdarzy?o mi si? s?ucha?. wstrz?sn??o mn? dog??bnie ,gdy? i? zamiast ?ó?tego, ró?owym objawi? si? ry?.dobranoc i mi?ego s?uchania - ale tylko z winyla.

2008-11-24  

Danuta

Wyrazy szacunku i ogromnego uznania dla Pa?stwa za wspania?? twórczo??. S?ucham ró?nej muzyki, Wasze piosenki s? na specjalne chwile, podczas s?uchania ich uspokajam si? i nape?niam dobrymi my?lami.

2008-11-21  

helmut

Kochani! Krakow kocham od lat ! Wasza tworczosc znam,niestety,niezbyt szczegolowo ,ale to co slyszalem jest ............. po prostu brakuje slow!!!! Mam 52 lata i mieszkam od 25 lat w Niemczech.
P.S. Moja znajomosc waszej tworczosci na pewno poprawie!!!!!

2008-11-17  

Iwona

... i cho? mnie czasem zalewa krew i my?li mam niezbadane....s?uchaj?c Waszej twórczo?ci odnajduj? si?. Dzieki za klimat, za s?owa, za muzyk?

2008-11-11  

Beata Maliszewska

hmm... sta?am si? szcz??liw? posiadaczk? dwóch p?yt... hmm.. no nie bójmy si? tego okre?lenia - nienajnowszych - "Blues o starych s?siadach" i "Jak kapitalizm to kapitalizm"....
Utwory Pod Bud? zna?am oczywi?cie wcze?niej... ale nikczemno?? tkwi?a w tym, ?e nie posiada?am p?yt...
A teraz.. siedz?.. i s?ucham... jak jeden za drugim p?ynie tekst... wykonany pi?knie... klimatycznie... i hmm.. to czary Psze Pana... czary...
Przybywajcie do ?odzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ostatni koncert przegapi?am niestety)

2008-11-11  

Jacek Mrozowski

Na 55 urodziny dosta?em od syna 'Pod Bud? Antologia'
- mia?em podwójne ?wi?to, Jeste?cie Wielcy.

2008-10-28  

Przemys?aw Stro?ski

Dzi?kuj? za to, ?e jeste?cie.

2008-10-25  

Michal Kolecki

Kochani!!!!!!!
Dzieki za te 30 lat i prosze o wiecej. Kiedy nowa plyta oraz ponowny przyjazd do USA.
Pozdrawiam serdecznie
Michal K.

2008-10-21  

Joanna Syrówka

pi?kny koncert, niesamowite doznania. Jeste?cie wspaniali.

2008-10-20  

Barbara F

Dzi?ki by?o cudnie jak zawsze , faktycznie "jeste?cie ci?gle tacy sami" wspaniali i najlepsi, pozdrawiam

2008-10-16  

Szymon student

Wczoraj znowu si?gn??em do waszych p?yt, które mama kolekcjonuje. Z waszymi piosenkami kojarzy mi sie moje b?ogie dzieci?stwo. Po drugie fajnie, ?e nie weszli?cie w komercj?. Niesamowity wyczyn. 30 lat grania. Ci?gle z jednym miastem. My?l?, ?e zrobili?cie i robicie w ?yciu co? dobrego.

2008-10-15  

Magda

I znowu pi?knie za?piewane , chocia? bardzo krótko w Wideotece Doros?ego Cz?owieka.Wszystkiego dobrego dla ca?ego zespo?u, za pi?kne wszystkie piosenki , oby by?o jeszcze wi?cej .

2008-10-15  

Marzena

30 lat - fantastyczne osi?gni?cie, Wasze piosenki - ponadczasowe. Dorasta?am z t? muzyk? , a teraz wci?? odnajduj? w tej twórczo?ci co? nowego, co? co mnie porusza. Dzi?kuj? za te emocje.

2008-10-10  

Ania

Panie Andrzeju, w dniu urodzin ?ycz? samych szcz??liwych chwil w Pana ?yciu. I ?eby jeszcze d?ugo Pan dla nas ?piewa?, bo to s? dla nas pi?kne chwile. Pozdrawiam!

2008-10-06  

pablo

Jesc,pic,kochac...poprostu zostalem powalony na kolana...Trzymajcie tak dalej...dziekuje Wam

2008-10-06  

Mirka

Mi?o bardzo by?o Was pos?ucha? wszystkich razem w Toruniu!!:-) Bardzo fajny koncercik!
Niech z Was prowadz? jak najcz??ciej w nasze strony te dobre, toru?skie Anio?y!:-)
Pozdrawiam!

2008-09-27  

Akis

Witam !
W?a?nie sp?dzi?em kilka godzin s?uchaj?c Waszej muzyki.Podziwiam Was za profesjonalizm,niebanalny tekst i pi?kn? melodyk?.Nigdy jeszcze nie mia?em okazji s?ucha? Was "na zywo",ale mam nadziej?,?e to nast?pi.Ciesz? si? tak?e,?e tak lubicie Grecj?,która jest moj? drug? ojczyzn?-tata jest grekiem.Pozdrawiam,radujcie moje uszy jeszcze 100 lat!
Akis

2008-09-26  

czeslaw adam

Ciesze sie,ze znowu spotkamy sie w Toruniu. Moze Grod Kopernika zainspiruje Was i napszecie jakas piosenke o starych piernikach,ktorzy sluchaja zespolu juz 30 lat.Do zobaczenia w Piernikowie.

2008-09-22  

woju z sanoka

sanok was uwielbia macie tutaj moc fanow .czy planujecie kiedys tu przyjechac?mamy piekna hale ostatnio byla w sanoku maryla rodowicz . teraz czas na was .blagam miejcie to na uwadze.bylem kilka razy na waszych koncertach w krakowie a ostatnio w krasiczynie bylo cudownie chcialbym to przezyc jeszcze raz .pozdrawiam goraco

2008-09-18  

andrzej jag?a

oj marzy mi sie us?ysze? jeszcze kiedy?"pod bud?, pod bud?,komisja do walki z nud? "cho? wiem ?e to nie realne marzenie.pozdrawiam.oczywi?cie w niedziele b?d? w Podgórzu .

2008-09-18  

Marek Wójcik

Mam zespó? muzyczny i swoje zdanie o ró?nych grupach.
Wy? Za ka?dym razem kiedy s?ucham Waszych utworów ( mam je wsz?dzie - w domu, telefonie, samochodzie ), czuje si? jak bym tam by? - z parasolem na brackiej, czy widzem Tok szo?. Wi?kszo?? moich rówie?ników ( ok 30 lat ), nie ma poj?cia o czym mówi? i czego s?ucham, ale nie wiedz? co trac?.
Nie schod?cie ze sceny jeszcze 100 lat.

2008-09-16  

dward Kufel

Kochani dla mnie i mojej ?ony jeste?cie wspania?ym zespo?em od lat s?uchamy was z ogromn? przyjemno?ci? i ?yczymy wam z okazji 30 lecia istnienia zespo?u samych sukcesów i prosimy o wi?cej piosenek a zarazem mamy nadziej? ?e b?dziecie kiedy? koncertowa? w Grudzi?dzu pozdrawiam.Edward Kufel z ?on?.

2008-09-14  

Barbara F

Kochani tchn?liscie mas? ciep?a i dobrych emocji w ten jesienny wieczór na Z?bkowskiej - Wielkie dzieki za wspólny wieczór pozdrawiam

2008-08-24  

wandrzej

W?a?noi? wróci?em z Krakowa. By?em dwa dni z synem. Sentyment do miasta pozosta? jak zwykle. Bywamy tu co roku od kilku godzin do kilku dni. Znów nie widzieli?my ani Grupy ani Pana. Znowu ?al, kolejny raz wrócimy zobaczy? Kraków, mo?e Pana Andrzeja, mo?e Grup?, Do zobaczenia, do skutku...
PS. Czy w Krakowie jest miejsce, kawiarnia, klub, gdzie mo?na pos?ucha? wy??cznie piosenek Andrzxeja Zauchy, Grupy pod Bud?, Turna?a, ew. w?skiego grona wykonawców o podobnych zainteresowaniach muzycznych.
Pozdrawiam z Warszawy
Andrzej

2008-07-31  

lilka

otrzyma?am w prezencie p?yt? córki Majeczki ''kraków-saloniki'' jest boska . po przegranej w opolu jeszcze bardziej nabieraj? sensu s?owa andrzeja ,ale nie daj si? maju .ludzie ,którzy kochaj? dobra muzyk? i tak w ko?cu musz? trafi? na ciebie

2008-07-30  

Gosia

Pod Bud? s?ucha si? w moim domu od zawsze. Dorasta?am przy d?wi?kach "Jak kapitalizm..." czy "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa". No i jak w takich warunkach nie pokocha? tych melodii :D . Dzi?kuj? za wszystkie pi?kne chwile z muzyk? i mam nadziej?, ?e Zespó? b?dzie musia? jeszcze wiele razy zmienia? tekst piosenki "Od tamtej chwili".

2008-07-26  

MA?GOSIA

Zycie bez waszych piosenek jest puste i ja?owe.Gor?ca pro?ba o wi?cej takich niepowtarzalnych utworów.

2008-07-17  

Dorota

ZAPRASZAM WSZYSTKICH NA GG MÓJ NUMER TO 5471086

2008-07-17  

Dorota

Mam do wszystkich fanów pytanie czy znacze date urodzin Andrzeja sikorowskiego. bo ja nie znam. jezeli chodzi o ten zespó? to jeste?cie super. POZDRAWIAM

2008-07-16  

Marcin

Witajcie!!!
Na samym poczatku chcialem Wam serdecznie pogratulowac, gdyz jestescie chluba kultury muzycznej w Polsce, Wasza muzyka zapada gleboko w sercu i latami slucha sie jej z tak wielka przyjemnoscia jak na samym poczatku. Mam prawie kazda Wasza plyte a tym pewnego razu zarazil mnie moj kochany tato, tym samym chcialem mu podziekowac za to i korzystajac z okazji ze 17.09. ma urodziny, chcialem nawiazac jakikolwiek kontakt i kupic od Was ( nie dac zarobic piratom) album ANTOLOGIA i prosic o autografy na nim jezeli to mozliwe, wiem iz jezeli chodzi o muzyke nic nie sprawi mu wiekszej przyjemnosci. Zycze duzo zdrowia i kolejnych lat tak wspanialej tworczosci. Pozdrawiam serdecznie Marcin z Cypru

2008-07-14  

Wojciech Krasicki

Jeste?cie THE BEST

2008-07-14  

Wojciech Krasicki

Mimo i? jestem tak m?ody bo mam 14 lat s?ucham Waszych piosenek (hitów) By?em na wakacjach w Grecji i gdy wróci?em do Polski musia?em s?ucha? piosenki (Jest taki kraj na po?udniu gdzie wyspy ton? w b??kitach...) Na dodatek zakocha?em sie w Grecji w pewnej dziewczynie. Czy ten kraj nie ma w sobie czego? ?! Kocham Was :D

2008-06-28  

martyna

Witam . Mam do pa?stwa pro?b? oraz pytanie . Czy uda?oby si? zorganizowa? koncert w Lesznie ? Poniewa? wiem ?e macie tu wielu fanów ( tak mi si? przynajmniej wydaje ) , mogliby?cie zagra? . Chcieliby?my wraz z moj? rodzin? i kolegami zobaczy? pa?stwo w ko?cu na ?ywo .
Pozdrawiam i czekam na odpowied? .

2008-06-15  

Micha? Bogda?ski

Drobna popraweczka. Stronka ze zdj?ciami z koncertu na Kurpiach to : www.kadzidlo.pl

2008-06-15  

MIcha? Bogda?ski

Dzi?ki serdeczne za pi?kny koncert w Kadzidle. To na Kurpiach wyj?tkowe wydarzenie. Kto chce zobaczy? zdj?cia niech szuka na stronie www.kadzildo.pl

2008-06-03  

Maria

Po wczorajszym koncercie w Poznaniu.mam pro?b? dla Maji-Pos?uchaj Taty z piosenki "Przestroga dla córki" i nie zmieniaj swej drogi dla nas wszystkich,którzy kochaj? Muzyk? Twojego Taty i Ciebie -Jeste? objawieniem!!!!

2008-05-25  

kinga

Dziekuj? za m?dro?? zawart? w s?owach Waszych piosenek.S?ucham ich ju? ponad dziesi?? lat i s? one ze mn? zawsze. Mam nadziej? ?e b?d? zawsze.Pozdrawiam z W?oc?awka!

2008-05-24  

Micha?

?wie?o po koncercie na krakowskim rynku:) Serdecznie gratuluj? i ciesz? si? ,?e uda?o mi si? trafi? na koncert Pod Bud? w Krakowie ,bo wbrew pozorom nie jest to takie proste;) Pozdrowienia dla ca?ego zespo?u-no i nie pozostaje mi nic innego jak ?yczy? Wam 100lat;D

2008-05-22  

gaba

S?ucham Was jakie? 20 lat i niezmiennie moje serce ci?gle si? raduje tak samo przy Waszej muzyce.Dzi?kuj?!:)

2008-05-21  

sabcia35

Poklon dla zespolu i curki przepiekny glos uwielbiam was klaniam sie wszystkim czlonkom zespolu

2008-04-23  

Krystyna

Witam, jestem Wasz? fank? od 20 lat, znam wszytkie wasze teksty i by?am na koncercie w Krasiczynie w Maju 2007r. Pozdrawiam.

2008-04-06  

olga

Pomó?cie Kochani!!!!
Wiem ?e w nawale codzienno?ci trudno spe?nia? swoje marzenia ,a jeszcze trudniej cudze,ale pe?na nadziei pisz? i nie?mialo prosi? sobie pozwalam o pomoc w spe?nieniu mojego .
31 maja 2008 roku po latach razem ja imi?o?? moja najwi?ksza podj?li?my decyzj? ,?eby ja z bzami w r?ku a on z promienn? twarz? powiedzie? sobie to bo?e TAK!
Przez cale nasze szcz??liwe bycie razem zawsze byli?cie z nami i w sercach nam grali?cie.
I w?a?nie ja ?ona przysz?a najwspanialszego czlowieka na ?wiecie chcia?abym uszcz??liwi? go i spe?ni? jego marzenie z Wasz? kochani pomoc?.
Je?li to tylko byloby mo?liwe o p?yt? wasz? lub cho? malutkie zdj?tko z autografami waszymi Was prosz? z calego mojego mi?o?ci? przepelnionego serduszka!!!!!
Dozgonnie b?d? wdzi?czna kiedy zobacz? t? dzik? rado?? w oczach mojego Grzesiula.
W podzi?ce odes?a? obiecuj? na fotografii uwiecznion? jego rado?? bezgraniczn?!
s?onecznie ?ciskam olga

2008-04-05  

Gra?yna S?oci?ska

S?ucha? Waszych utworów, to prawdziwa przyjemno??! Dzi?kuj? za te mi?e chwile. Chcia?abym kupi? Wsze p?yty, powiedzcie tylko gdzie? Pozdrawiam serdecznie :))) Gra?ynka

2008-03-20  

Micha?

Tre?ci piosenek z do??czonym zapisem chwytów gitarowych znajduja sie na nieoficjalnej stronie Grupy Pod Bud?
http://www.podbuda.art.pl/
Pozdrawiam Ca?y Zespó? oraz wpisuj?cych si? do Ksi?gi Go?ci Fanów
Micha? W.

2008-03-12  

Grzesiek

Dzi?kuj? za wszystkie Wasze piosenki. Gdy wyst?pujecie w Tarnowie, to w miar? mo?liwo?ci staram si? by? na koncertach grupy "Pod Bud?". Cz?sto ?piewam - raczej nieudolnie - wasze piosenki z akompaniamentem gitary dla siebie lub w towarzystwie przyjació?. Mam wydanie autorskich piosenek Andrzeja Sikorowskiego p.t. Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa". Zamieszczonych jest tam 16 piosenek z zapisan? lini? melodyczn? i chwytami gitarowymi. Nie ma w niej piosenek które lubi?. Gdzie mo?na kupi? wydanie innych piosenek "Pod Bud?".

2008-02-17  

Natala

Witam :) mam takie pytanie... mam nadzieje ze b?dziecie mieli chwile aby odpowiedzie? na nie... jaka jest rola poezji ?piewanej we wspó?czesnej kulturze?? Serdecznie pozdrawiam :)

2008-02-17  

dzidek

w epoce "naszej-klasy", poszukiwania przyjació? z dawnych lat , cofania si? pami?ci? wstecz, s?ysz? w pod?wiadomo?ci Wasze utwory, które towarzyszy?y nam przez te wszystkie lata i dlatego "...chce si? ?y?". Pa?stwu ?ycz? wszelkiej pomy?lno?ci a sobie kolejnych utworów w Pa?stwa wykonaniu!

2008-02-06  

Grzegorz Kozub

cze?c
podoba mi si? wasza muzyka poniewz jest taka ?yciowa lekka
i ?atwo wpadaj?ca w ucho.
Rownie? jestem artyst? pisz? w?asne teksty,?piewam.
Pa?stwa muzyka jest niejako inspiracj? dla mnie.
Oprócz muzyki ??czy nas nasze ukochane miasto Kraków.
Serdeczne pozdrowienia ,oby tak dalej gratuluje!

2008-02-06  

Stanislaw Moryc, Melbourne

No musze "odszczekac". W moim poprzednim wpisie podalem ze brak paru piosenek. One sa i jakaz ulga ze "Toast wspolczesny" i "Od tamtej pory"sie odnalazly, slucham jej teraz, a u mnie... oj pozno 11:40pm. Polnoc juz tuz, tuz. Ale niech to, jeszcze raz "Zal za Piotrem S." (chyba juz 10 raz dzis wieczorem i chyba tyle samo w pracy). Panie Andrzeju, oj ja dobrze wiem dlaczego nasi "placza tam po nocach".
S.

2008-02-04  

Stanislaw Moryc, Melbourne

Kochani,
Slucham Was od okolo 30 lat( teraz kiedy to pisze rowniez-"Ballada o drugim brzegu"). "Kadzenie" nie jest w moim stylu ale musze powiedziec, ze Wasza tworczosc pozwalala mi przetrwac czesto bardzo trudne chwile. Znam na pamiec teksty chyba wszystkich Waszych piosenek, no moze jeszcze piosenki Majki ( ale to tylko kwestia czasu). Od ponad 20 lat mieszkam w Australii, ale wkazde Swieta "Pastoralka Marzenie" wyciska z oczu lzy(nie tylko zreszta ona jedna).
Tak niewiele dzisiaj jest poezji i muzyki tak wywazonej i po prostu pieknej jak Wasza.
Czesto przypominam sobie jak widywalem Was czasem spacerujacych po Rynku wieczorami. Szczegolnie zas jeden niedzielny wieczor. Byla Was spora grupa( Majka wtedy byla w wozku). Jakos nie starczylo mi odwagi by podejsc i podziekowac za piosenki i madrosci w nich zawarte.
Przepraszam za chaotycznosc tego wpisu, a sklonilo mnie do pisania to,ze otrzymalem wlasnie antologie Waszego zespolu. Piekne to i jakze wzruszajace ze obwoluty sa te same jakie mialem na LP. Mysle jednak( z pobieznego, szybkiego zapoznania sie z trescia antologii) ze brak paru przynajmniej piosenek. Mam nadzieje ze sie myle i ze po prostu zawodzi mnie juz pamiec. Nie chce marudzic ale zmieniliscie co nieco rytm wykonania niektorych piosenek( mam sporo originalnych wykonan). Prosze zostancie przy starych wersjach.
Cos tu takze czytam, ze sa jakies wiesci o zakonczeniu dzialalnosci "Pod Buda". Nie wiem czy to prawda(nie to niemozliwe!!!). Aczkolwiek mozecie miec po prostu dosc. Panie Andrzeju to nic ze "koledzy poszli w biznesy bo przestal sluchac ich narod..." Wam to nie grozi nigdy! ..."Jak powiedzia?a pani A. Dymna , Wasz ?piew przywraca nadzieje , wiar? w ludzi i sens codziennego , mozolnego ?ycia..." Pozwolilem sobie tutaj zacytowac fragment jednego wpisu jako ze jest wielce adekwatny.
Pozdrawiam,
Staszek

2008-01-26  

anna

witam i pozdrawiam
bardzo dziekuje za to ze JESTE?CIE i b?d?cie nadal
kocham wasze piosenki
ostatnio kupi?am Antologi? i mam pytanie czy w ten sposób mam ju? Wasze wszystkie p?yty?
pozdrawiam tak trzymajcie
anna

2008-01-24  

Piotr Szauer

LIST OTWARTY
Do tych, którzy pami?taj?… i chc? zosta? zapami?tani!„A jednak po nas co? zostanie
czas zatrzyma na chwil?
twarz rozlu?ni spi?t? zak?amaniem
i spokój da, gdy niepokoju tyle.

A jednak po nas co? zostanie
co?, co mo?e jest nowe
a jednak po nas co? zostanie
cho?by ta cisza wyrze?biona s?owem.”

Bogus?aw ?mijewski, A jednak po nas co? zostanie (wyk. grupa „Niebo”)

Nieprzypadkowo list ten zaczynam obszernym cytatem z utworu, który niegdy? „?piewali m?odzi (…) cho? przecie? mogliby narzeka? na niedostatek wszystkiego – tylko nie ciszy”, jak pisa? lat temu dwadzie?cia siedem Jan Poprawa w ksi??ce „Za?piewa? na barykadzie m?odo?ci”. W owej analizie „zjawiska studenckiej piosenki” u szczytu jej s?awy, obok „m?odzie?czo-romantycznych” twórców, jak Grechuta czy Poniedzielski, wymienia autor gro zgo?a innych „przedwcze?nie dojrza?ych” – wówczas g?osów tamtych czasów, dzi? tych, po których co? zosta?o, a którym obce by?o umi?owanie ciszy…

To, co zostawili, to nie romantyczne westchnienia lub komedie, lecz zapis z pola bitwy codziennej, ale i nie?atwa lekcja historii. Nie?atwa, bo nie mo?na by?o mówi? wprost tego, co oczywiste by?o dla ka?dego z nich. Piosenka by?a wi?c no?nikiem oczekiwa? gn?bionego ludu, a nie tylko zabaw?, gr? czy wzruszeniem. By?a pot??n? emocj?…

A czym jest dzi?? Z?o?liwi powiedz?: jakie czasy taka i piosenka. Spo?ecze?stwo ??da rozrywki, wi?c media ni? si? kieruj?. Ale czy i gatunek tzw. piosenki literackiej reagowa? musi na te zmiany w sposób identyczny? Piosenka sta?a si? towarem konsumpcyjnym, który trwa miesi?cy czy lat kilka, by zgin?? bez pami?ci. A czy rodz? si? dzi? nowi: Kaczmarski, Wo?ek albo Tomczak? Czy jest jeszcze komu i o czym krzycze? ze sceny? Poezja nie oznacza wszak?e milczenia…

Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie by? niegdy? miejscem zderze? my?li, s?ów i d?wi?ków. Ka?dego roku nowych, ?wie?ych… Ten i kilka innych festiwali wychowa?o wy?ej wymienione nazwiska, bo tylko na nich m?odzi ludzie mieli mo?liwo?? poznania i przedstawienia w?asnej sztuki. Sztuki buntu m?odo?ci i fascynacji ?yciem. Dzi? zmieniono koncepcj? tych spotka?. Coraz rzadziej podpowiada si? m?odym, s?uchaj?c, co oni maj? do powiedzenia. Dyktuje si? stare scenariusze, wg których pi?kne panie w d?ugich sukniach wy?piewuj? raz komedie, raz romanse, lecz zawsze dramaty… Coraz mniej dowolno?ci, coraz mniej zrozumienia. By po nast?pnych coraz mniej zostawa?o?


K?aniaj?c si? w pas wielkim gatunku poezji ?piewanej, szanuj?c ich cz?sto autorski i cenny artystyczny dorobek, wo?am i prosz?: nie zamykajcie ust nowym pokoleniom! Nie romansujcie z popkultur?! Nie id?cie na kompromis! Bo za lat par?, nikt nie b?dzie ju? pami?ta? i o Was i o poezji i o muzyce. Zamkowe dziedzi?ce, sale teatrów i domów kultury ogarnie trans techno para muzykowanie, a wyznacznikiem artystycznej wra?liwo?ci b?dzie ilo?? przelanych na scenie, rzadko szczerych ?ez.

W tym miejscu chcia?bym poruszy? jeszcze kwesti? piosenki aktorskiej. Zastanówmy si?, czym dla aktora jest piosenka? Uczuciem czy gr?? Wzruszeniem czy zabaw?? ?yciow? pasj? czy tylko kolejnym przedstawieniem do odegrania? O co tak w?a?ciwie chodzi w ?piewaniu poezji – o oszustwo czy przesy?anie prawdziwych emocji? Niech ka?dy z Was rozlu?ni spi?t? zak?amaniem (czyli gr?) twarz…


Miejscem poezji ?piewanej nie jest prime time w telewizji czy pierwsze strony gazet. Nie pchajmy si? na si?? tam, gdzie nas nie chc?, gdzie nie nasze miejsce. W imi? pozyskania sponsorów, mediów, pieni?dzy. Poezja zawsze by?a i b?dzie ?y?a w podziemiu, w defensywie. I nie chciejmy tego zmienia? w ?aden sposób i mimo wszystko. Niech komercyjne piosenki gin? jedna za drug?, a my znów dajmy przemówi? g?osom naszych czasów. Tym nieuleg?ym, buntowniczym, wra?liwym. Tym prawdziwym.

Wsparty g?osami wielu mi?o?ników i autorów gatunku zwanego umownie poezj? ?piewan? apeluj? do wszystkich odpowiedzialnych za jego przysz?o??. Nie ulegajmy naciskom mediów i rynku muzycznego! Pozosta?my tam, gdzie nasze miejsce. Zmie?my festiwale na podobie?stwo tych sprzed dwudziestu lat. By za kolejne tyle „jednak co? po nas zosta?o, cho?by ta cisza wyrze?biona s?owem…”
Z wyrazami szacunku:
Piotr Szauer
http://www.szauer.blog.onet.pl/

2008-01-18  

wik123

Bardzo lubi? Wasze kawa?ki , s? OK !!!

2008-01-15  

Lidka

KOCHANI JESTESCIE WSPANIALI WASZA MUZYKA ZAWSZE BYLA ZE MNA KIEDY BYLAM SMUTNA I TESKNILAM ZA KRAKOWEM KTORY OPUSCILAM . JESTESCIE DLA MNIE JAK CUDOWNY DESER . DZIEKI ZA WSPANIALA MUZYKE I MADRE TEKSTY .ZYCZE SUKCESOW I CZEKAM NA KOLEJNA PLYTE.POZDRAWIAM

2008-01-04  

zofia wodniak

Kochani! Piosenki ktore spiewacie sa sola ziemi! Slucham Was wtedy kiedy mam wspanialy nastroj, ale przedewszystkim wtedy kiedy jest mi zle... Mieszkam daleko od kraju i brakuje mi bardzo takich ludzi jakimi Wy wlasnie jestescie! Bardzo chcialabym przyjechac na ktorys z Waszych koncertow! Zobaczyc Was i posluchac Waszej muzyki na zywo!Pozdrawiam!

2007-12-27  

Julcia

Na ?wi?ta dosta?am p?yt? "Pod Bud?"... I "Pasjans na Dwóch" z Grzegorzem Turnauem... I nie mog? wyj?? z podziwu... Mam 13 lat...

2007-12-16  

Barbara F

Witam a mówi? , ?e marzenia sie nie spelniaj?,dzisiaj dostalam prezent pod choinke od Miko?aja. Wspólne kol?dowanie i op?atek z moja kochana Grup?.Dzi?ki za ny eliksir zycia..

2007-12-16  

jurek

Witam - jestescie cudowni Maja to talent i skarb zycze sukcesow
PS - dawno temu gralismy na wspolnej imprezie sylwestrowej CZEKAM NA DALSZE UTWORY -JUREK

2007-12-10  

El?bieta Laferska

Dzi?kuj?. Wróci?am dzi? z Waszego koncertu w Teatrze "Na Woli".
Tam zapomnia?am ile ju? mam lat.
Ale to ju? by?o.......... gra mi w duszy.

2007-12-05  

anscho

Wspania?y koncert w Poznaniu 3.12.07!Przyprowadzi?am na niego mojego przyjaciela z Grecji, który jest Waszym fanem.Uwielbia piosenk? o ciotce Matyldzie [ rozumie po polsku].Ja chcia?abym by Maja ?piewa?a wi?cej piosenek w greckim klimacie.Kocham Grecj? i wkrótce tam pojad?,hurra!Pozdrawiam ca?y zespó?!

2007-12-02  

Zbyszek Nowak

dzi?kuje za wspania?e prze?ycia, koncert cudowny, by?em niedawno na wyst?pie Pana i Majki w katowickim Rialcie i wybieram sie na kolejny w lutym do Miko?owa (wiem ?e b?dziecie). Waszej muzyki mozna s?ucha? bez ko?ca a teksty p. Andrzeja ujmuj? swoj? ?yciow? m?dro?ci?. Wielkie dzi?ki raz jeszcze - wierny od lat fan.

2007-12-02  

Tatiana Gali?ska

Witam!
w?a?nie wróci?am z Katowickiego koncertu w GCK. By?o cudnie!
Uwiebiam te wszystkie piosenki, tak cz?sto s?ucham p?yt Pod Bud?,?e znam je na pami??...
Panie Adzreju, Pani Aniu, Pani Majko wielkie dzi?ki.
Pozdrawiam

2007-11-25  

Piotr - Starogard Gda?ski

S?ucham Was od dawna (mam 40 lat), ale dopiero dzi? (25-11-2007) by?em na Waszym koncercie,w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Rewelacja. Nast?pnym razem przyjad? z dzie?mi, ju? czas. Pozdrawiam i ?ycz? kolejnej " "trzydziestki.

2007-11-24  

Barbara F

Dzieki "za Wasze piosenki, to jakby ?wiate?ka b?ysk", w tej szarej codzienno?ci, szerokiej drogi i bezpiecznej pozdrawiam

2007-11-21  

Kasia

Jak to jest, ?e w tym zwariowanym ?wiecie Wy nie dali?cie si? zwariowa?.
S?uchaj?c Waszych tekstów mo?na utwierdzi? si? w przekonaniu, (które nie zawsze jest mocne), ?e mo?e nie wszystko i nie wszyscy poddali si? tej wszechogarniajacej g?upocie.
Gratuluje z okazji PI?KNEGO JUBILEUSZU i ?ycz? jeszcze wielu tak wzruszajacych i m?drych piosenek

2007-11-12  

Piotr ze Zakopanego

Zawsze jak s?ucham Pod Bud? "wracam" do Krakowa .
Teksty , muzyka bardzo krakowskie .
Dzi?kuj? .

2007-11-11  

Barbara F

Dzi?ki za wieczór, by?o cudnie jak zawsze, jestem okropna wiem ale marzy mi si? Wasz koncert na którym by?y by wszystkie Wasze piosenki , ze wszystkich p?yt, w przerwach koncertu rozmowy -?eby mo?na by?o powiedzie? jak dobrze jest sp?dza? z Wami czas, pozdrawiam Kochani i do nast?pnego spotkania

2007-11-07  

Andrzej Walczyk

Dzi?kuj? za pi?kne i m?dre piosenki. Du?o sukcesów przez nast?pne 30 lat.

2007-11-02  

Karol Grzelak

Witam.
Chcia?em podzi?kowa? za bardzo sympatyczny koncert, który odby? si? niedawno (w pa?dzierniku 2007r.) w Ostrowie Wielkopolskim. Pan Andrzej ?piewa? z Panem Turnauem. Oczywi?cie, to nie by? koncert "Pod Bud?". Jak zwykle, oczarowa? mnie g?os Pana Andrzeja. Pamietam, ?e lata temu mia? si? odby? koncert zespo?u w Ostrowie Wielkopolskim, jednak z jakich? bli?ej mi nie znanych przyczyn, nie dosz?o do niego. Bardzo wtedy ?a?owa?em. ?ycz? Panu Andrzejowi wszystkiego najlepszego na drodze kariery oraz w ?yciu osobistym. Mam nadziej?, ?e ze zdrowiem wszystko OK. Pozdrawiam,
K.G.

2007-10-27  

Asiula18

Witam Serdecznie,
Uwielbiam Wasze piosenki!!!!Jestem m?oda bo nawet nie skonczy?am 18 lat(koncze w grudniu),a spodoba?y mi sie Pa?stwa piosenki przez to,?e gdy z rodzicami gdziekolwiek wyjezdzalismy tata w??cza? p?yte i tak mi zosta?o do dzis.Piosenki s? cudowne,ja nawet nie potrafie wyra?ic s?owami jak bardzo mi sie one podobaj?.Jestem z Konina wiec postaram sie by? na Pa?stwa koncercie,który bedzie w Poznaniu.Ja nie wiem sk?d Pan Andrzej czerpie tak? wene???
Te piosenki maj? sens,przes?aniem.Szczególnie w uszy wpad?a mi piosenka pt. "?al za Piotrem S" gdyby dla mnie ktos napisa? piosenke to by?by najwspanialszy prezent na ?wiecie!!!Lubie wi?kszosc Pa?stwa piosenek,ale ta szczególnie mi utkwi?a.Pozdrawiam Serdecznie Ca?? Grup?.

2007-10-26  

Ewa I Maks

W tym roku koncze 33 lata, a moj synek Maksymilian 3. Wasza piosenke pt. (Bardzo smutna piosenka retro) lubilam juz jako dziecko-szczegolnie zrozumiale dla mnie slowa KAP, KAP :-) . Od kilku dni zaczelam ja spiewac mojemu synkowi i tak mu sie spodobala, ze caly czas za mna chodzi i mowi KAP, KAP, co oznacza spiewamy :-))) Wydrukowalam wlasnie caly tekst, by moc ja dobrze przekazac dalej.
Rosnie wlasnie nowe pokolenie zespolu POD BUDA :-), moj syn jest Waszym fanem :-)
Serdecznie pozdrawiamy Ewa i Maks (Niemcy)

2007-10-24  

Barbara M.

Serdeczne pozdrowienia.Bardzo ?a?uj?,?e nie b?dzie Was we Wloszczowie.Od dawna s?ucham waszych piosenek/chyba od pocz?tku istnienia zespo?u/lecz jeszcze nigdy nie by?am na koncercie.Od kilku lat jestem emerytk?,dlatego mam ograniczone fundusze.My?l? jednak,?e b?d? mog?a zrekompensowa? sobie te braki kupuj?c p?yte.Du?o sukcesów!!!!...i ,jak my?l?,do zobaczenia w telewizji...mo?e w programie"Fonoteka Doros?ego Cz?owieka"...

2007-10-19  

wieloletni sympatyk Grupy

jako wieloletni (od chyba samego jej isntnienia pocz?tku) sympatyk Grupy zosta?em zaskoczony wiadomo?ci? z poprzedniego wpisu, tzn - zako?czeniem dzia?alno?ci Grupy; by?aby to bardzo smutna wiadomo??, gdyby si? "zmaterializowa?a" - do czego mam nadziej? nie dojdzie i czego Wam serdecznie nie ?ycz?!

2007-10-19  

Tomek

Przeczuta?em dzi? w "wybiórczej" wywiad z Ann? T i Andrzejem S. Chyba ?le zrozumia?em - grupa chce przesta? istnie?- nie róbcie nam tego !
Pozdrawiam

2007-10-19  

agnieszka z katowic

jeste?cie wspaniali! czekamy na Wasz koncert w Katowicach lub okolicy. Wszystkiego dobrego dla ca?ego zespo?u i wszystkich fanów

2007-10-10  

oro54

Wszystkiego najlepszego na dalsze 30, 40, ..... lat. Jeste?cie lekiem na ca?e to z?o, potraficie piosenk? zmusi? cz?owieka do refleksji i zadumy. Przyjemnie jest stwierdzi?, ?e s? jeszcze wokó? nas normalni ludzie. Dzi?ki!

2007-10-06  

MC?wistak

Gratuluj? tak wspania?ych osi?gni?? w tym 30-leciu dzi?alno?ci to jest praktycznie ca?e moje ?ycie pod znakiem tej muzyki i poezji. Prosz? tak dalej na nast?pn? 30 a moze i wi?cej...
Jestem Olsztynianinem a sercem w Krakowie.
pozdrawiam MC?wistak

2007-10-04  

slomka59@poczta.onet.pl

Wczoraj mia?am szcz??cie pos?ucha? waszych rozmówek i piosenek w radiowej TRÓJCE.By? pó?ny wieczór.Siedzia?am w samochodzie i czeka?am do?? d?ugo na m??a , który za?atwia? sprawy s?u?bowe. By?am lekko podenerwowana, sflustrowana. Marwi?am si? o syna, który rozpocz?? nauk? w Liceum Salezja?skim, nie za bardzo mo?e przystosowa? si? do ?ycia w Bursie . Bardzo t?skni za domem. Dobrze ,?e w??czy?am radio, bo to co us?yszalam , by?o jak ratuj?cy ?ycie balsam.Szkoda , ?e nie mog?am Was us?ysze? od pocz?tku ,ale tak jak powiedzia?a pani A. Dymna , Wasz ?piew przywraca nadzieje , wiar? w ludzi i sens codziennego , mozolnego ?ycia. DZI?KUJE I ?YCZE NAST?PNYCH 30-STU,50-CIU,100...i wi?cej lat muzykowania.

2007-10-03  

Aneta z Gliwic

Z okazji Waszego wspania?ego jubileuszu ?ycz? kolejnych 30 lat ?piewania ku ogólnej rado?ci wszystkich, czyli zarówno s?uchaj?cych, jak i ?piewaj?cych. Bo moi kochani nie mo?na ?piewa? takich pi?knych tekstów, je?eli si? tego nie kocha, nieprawda?? Musz? Wam tez powiedzie?, ?e kolejne pokolenia s?uchaj? z wielk? rado?ci? piosenki z repertuaru "Pod Bud?". Ulubion? piosenk? moj? i mojego syna w samochodzie by?o...przy niedzieli po k?pieli.... Darli?my si? na ca?e gard?a i sprawia?o nam to wielk? rado??. W imieniu mojej rodziny dzi?kuj? za te wszystkie piosenki, za teksty, które ju? dawno przesz?y do naszego codziennego "u?ytku" i...prosimy o jeszcze! Aneta, Romek i Micha?

2007-10-02  

MARTA Z SOSNOWCA

DZI?KI ZA WSPANIA?E PIOSENKI . MO?NA PRZY NICH P?AKA? I KOCHA?.
JESTESCIE WSPANIALI WSZYSCY.
POZDROWIENIA

2007-10-02  

Barbara F

Witajcie, wczoraj by?am na koncercie w Romie.Kochana Grupo wielkie dzieki , a? brak s?ow zeby wyrazi? zachwyt i podziekowanie za pi?kny wieczór.Aniu , Majeczko ( dzi?ki ?e by?as), Andrzeju i Panom przy instrumentach dziekuje, za wzruszenia, chwile rekleksji, moze zabrzmi to zbyt patetycznie, ale przy Was mog? kocha? i p?aka?, Niech wasze drogi jak najcz??ciej prowadz? do Warszawy.Do us?yszenia, wilekie dzieki raz jeszce

2007-09-26  

moniika

mam zadanie z muzyki o tym zespole naprawd? fajny zespo?

2007-09-25  

Jan z Katowic

Gratuluj?!
Strach pomy?le? jak ten czas leci, ale wystarczy tylko popatrze? na nasze dzieci, które ju? dzisiaj maj? swoje do?? du?e dzieci.
Mam wszystko co wydali?cie, ale ..."ci?gle ma?o!"
Zdecydowanie za rzadko gracie na ?l?sku (Górnym).
Co jest z fanklubem, do którego nale?a?em?
B?d? Was zawsze s?ucha?, do samej ?mierci i jeszcze d?u?ej, bo sobie zabior? walizk?.
?ciskam Was. JL.

2007-09-25  

Mariola i Tadeusz Seredin

Najserdeczniejsze gratulacje z okazji 30. lecia. jeste?my z Wami i Waszymi piosenkami dok?adnie tak d?ugo jak jeste?my ma??enstwem. Dzi?kujemy za wszystkie wspania?e koncerty (szczególnie te w Promnicach) i za wszystkie pi?kne s?owa i nutki.
Mariola i Tadeusz

2007-09-19  

Jana z Boles?awca

Gratuluj?-30 lat razem i ci?gle na topie i stale kochani!To mo?e si? zdarzy? tylko takim LUDZIOM jak WY!
Dzi?kuj? za to,za wszystkie cudne utwory,ale te? za prywatne spotkania,które zawsze pozostawiaj? cz?owieka z wewn?trznym blaskiem.
B?d?cie z nami jak najd?u?ej. Jana

2007-09-17  

Dorota z Opola

Dzi?kuj? za koncert w Krakowie!By?am,widzia?am,s?ysza?am!By?o cudnie!Panie Andrzeju gratulacje za cudne utwory za cudnie ?piewaj?c? Maj?!Co? si? dziwi? przecie? po cudnych rodzicach!Pozdrowienia dla ca?ej grupy Pod Bud? i do rych?ego zobaczenia.

2007-09-16  

Barbara

Gratuluj? wspania?ego Jubileuszu !
Ciep?o wspominam Wasz koncert w Adelajdzie (Australia)
gdzie mieszkam od 23-ch lat. Zapraszam ponownie.
Mimo odleg?o?ci cz?sto s?ucham Waszej muzyki, któr? po prostu uwielbiam. Staram si? uzupe?nia? moje zbiory CD na bie??co, by niczego nie pomin??.
?ycz? by zespó? nadal gra? i ?piewa? tak wspaniale i by panu Andrzejowi nigdy nie zabrak?o "materia?ów" do nowych piosenek.

2007-09-12  

e.sikorska

jestem z wami od waszych pocz?tków w klubuie Buda , od czasów kabaretu Smolenia , bali rektorskich na AR.Serdecznie pozdrawiam was w swoim i m??a imieniu .Mój m?? to Jurek Sikorski Kierownik Klubu Buda. Wszystkiego najlepszego.Trwajcie w swoim dziele

2007-09-12  

Jacek

Witam
S?ucham Was od niedawna, cho? pami?tam pierwsze piosenki zespo?u, i jestem zauroczony klimatem.
Widocznie nadszed? mój czas na s?uchanie piosenek grupy Pod Bud?. Co? si? jednak przydarzy?o... :)
Pozdrawiam serdecznie i ?ycz? natchnie? na kolejne songi i udane koncerty.

2007-09-11  

JUSTYNA JEDRASIAK

Dziekuje Panu Jedrkowi za wspaniala plyte z dedykacja ,ktora otrzymalam od siostry (Pani Barbary). Wzruszylam sie pieknymi slowami i anielskim glosem corki.Jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam wszystkich czlonkow zespolu.

2007-09-10  

Artur Piosczek

Witam serdecznie
Gdyby kto? kilka lat temu powiedzia? mi, ?e b?d? je?dzi? na koncerty zespo?u, gdy tylko czas mi na to pozwoli oraz, ?e b?d? w letnie miesi?ce przegl?da? witryny muzycznych sklepów internetowych w poszukiwaniu starszych p?yt zespo?u Pod Bud? i ?ledzi? na bie??co wszystkie nowo?ci to pewnie bym mu nie uwierzy?. W sobot?, 08.09. ponownie pokona?em 150 km by móc Was us?ysze? ponownie na ?ywo na koncercie w Rybniku. Mimo fatalnej pogody zagrali?cie wspania?y koncert. Z okazji jubileuszu 30 lecia ?ycz? wszystkim cz?onkom zespo?u wiele pomy?lno?ci i zapa?u do dalszego dawania ludziom rado?ci, nadziei i mi?o?ci. Chyl? czo?a przed Wami i wasz? muzyk?.

2007-09-10  

B. dawna bywalczyni w klubie i kabarecie Pod Bud?

Jestem Wasz? fank? od zawsze, a konkretnie od kiedy Was ujrza?am i us?ysza?am po raz pierwszy w kabarecie Pod Bud?.
Bardzo serdecznie pozdrawiam "Jubilatów", a szczególnie PP. Sikorowskich. Zofia.

2007-09-10  

Halina

A ja czekam na Wasz pi?tkowy koncert.Licz?, ?e nie b?dzie la?o, a je?li nawet ... to i tak pewnie b?dzie pi?knie.

2007-09-06  

Basia K?cka

...."a ja Wam stokrotnie powiedzie? chc? - dzi?ki
bo Wasze ?piewanie i Wasze piosenki
to w szarym ?yciu s?oneczka blask.
Gdyby Waszych piosenek s?ucha? ?wiat
to pewnie by si? zmieni?
a m?drcy m?drzy, ?e a? strach
milczeli zawstydzeni" - nic doda? nic uj??. Gratuluj?
Jubileuszu.

2007-09-04  

Barbara

Kochani ?piewajcie jak najd?uzej wasza muzyka jest mi potzrebna jak powietzre
pozdrawiam

2007-08-29  

Ghul

Muzyka tego zespo?u przewija sie przez ró?ne momenty mojego ?ycia...
Nie wiem czy tak bardzo teksty czy okres w jakim zacz??em s?ucha? tego zespo?u...
mam raptem 10 lat mniej od tego zespo?u... wiec nie jestem fanem od pocz?tku...(trudno by?o by nim by?)
Naprawd? jestem pe?en podziwu...
Piosenka Pejza? Horyzontalny ?piewana z Grzegorzem Turnau jest czym? co mnie naprawd? motywuje...
Tylko wyra?? ch?? ze zespó? b?dzie dzia?a? dalej...

2007-08-28  

Klaudia

Wasze piosenki s? wspania?e..."gdy do oko?a puste s?owa" i kiedy "czasem przyfrówaj? szare dni a przez mój ogród nie chce p?yn?? ?y?a z?ota" w?aczam wasze piosenki i odp?ywam...Tworzycie wspania?a muzyk?...Nie ko?czcie NIGDY koncertowa? !!!

2007-08-19  

Micha? R.

Wasza muzyka to najpi?kniejsze okre?lenie tego rzeczownika. Za to was kochamy, nadajecie sens ka?demu dniu. ?piewajcie jak najd?u?ej i jak najpi?kniej ! ! !
Pozdrawiam najserdeczniej

2007-08-06  

sylwia

Jeste?cie super!!!!!!!!! Bardzo Was lubi?

2007-08-03  

papas

Panie Andrzeju i ca?y Zespole, czemu omijacie Wroc?aw w swoich trasach koncertowych, macie tu wielu s?uchaczy o których zupe?nie nie dbacie. A Wroc?aw pi?knieje i ma dusz? która daje natchnienie. Warto tu przyjcha?.

papas

2007-07-12  

jaro

Witam Serdecznie!
Chcia?bym bardzo podzi?kowa? za pi?kn? muzyk? i teksty grupy Pod Bud?. Ca?kiem od niedawna dzi?ki sk?adankom zacz??em odkrywa? szlachetn? twórczo?? zespo?u. Niektóre piosenki zna?em z dzieci?stwa ale nie wiedzia?em kto to ?piewa.Teraz pragn? aby przyszed? czas abym pozna? ca?? dyskografi? grupy.Pozdrowienia z Tarnowa!

2007-07-01  

Gabrysia z Katowic

Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie z Górnego ?l?ska, gdzie s?ucha Pa?stwa ca?kiem sporo grupa wiernych fanów! Prosz?, nie zapominajcie o nas! Wiem, do Krakowa nie mamy daleko, jednak mi?o jest go?ci? Was w chorzowskiej Rozrywce! Wyrazy uznania dla najm?odszej cz?onkini zespo?u! Wida? (albo raczej s?ycha?) ?e si? rozwijacie, a jednocze?nie kontynuujecie swoje brzmienie. Dzi?kuj? za prawd? w piosenkach, ludzkie spojrzenie na ?ycie i wspania?y g?os Pani Ani!!! Panie Andrzeju - mam nadziej?,?e to plotka, ale gdyby jednak nie to - niech Pan absolutnie nie da si? namówi? na zgolenie brody!!!:)

2007-06-24  

agnieszka

uwielbiam wasza muzyke idzie ze mna przez zycie od dziecinstwa jej slucham a piosenka na koncu mapy jest wypisz wymaluj o domu moich znajmych zobaczcie sami
www.banica.com.pl
pozdrawiam

2007-06-16  

Barbara F

Bardzo dzi?kuj? za dzisiejszy koncert , za kolejn? dawk? enrgii zyciowej , za do?adowanie akumulatorów.Dzi?kuj? jeste?cie kochani, pozdrawiam

2007-06-15  

Dorota z Opola

Jak?e Was nie kocha?! Mi?o?? która trwa niezmiennie 30 lat!Zestarza?am si? razem z Wami,ale to tylko kalendarz dzi?ki Wam moja dusz si? raduje!Bo dopóki chce si? ?piewa? to chce si? ?y?!Ale do?? tego"cukrowania"!Teraz ?AL za to ?e nie koncertujecie w OPOLU!Czekam......tylko kiedy?

2007-06-05  

Barbara Felchnerowska

Bardzo, bardzo dzi?kuj? za dzisiejszy koncert w Romie, wzruszy? mnie ogromnie, to tak jak w s?owach które ?piewacie "gracie takie nuty, ?e chce si? odlecie? z wami pzrez horyzont.........S?ucham Was "od tamtej chwili , kiedy piosnka pop?yne?a" i dzieki Waszym piosenkom, g?osom,chce mi si? ?yc, dzi?kuj?.By?o pi?knie a jutro znów "pójdziemy na ca?o?? .Pozdrawiam i czekam w Warszawie

2007-06-04  

oro54

Sk?adam
wyrazy wdzi?czno?ci.i Dzi?kuj? za te wszystkie chwile wzrusze?, za wra?liwo??, za poezj?, za bycie sob?, za stare i nowe piosenki.
Wszystkiego naj!

2007-05-29  

Ewa

Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, jestem pod wra?eniem Waszego koncertu, jeste?cie naprawd? wspaniali, Wasza muzyka pozwala na odzyskanie równowagi w tym zwariowanym ?wiecie. ?ycz? równie udanych nast?pnych 30 lat :)Czekam z ut?sknieniem na nast?pne p?yty i kolejne koncerty w Szczecinie i okolicach - stanowczo zbyt rzadko do nas przyje?d?acie :)

2007-05-23  

Ma?gorzata

Serdecznie pozdrawiam ca?y zespó? Pod Bud?. Dzi?kuj? za to, ?e jeste?cie za Wasz? twórczo??. Spiewam od kiedy pami?tam. Serdecznie pozdrawiam pani? Anie Treter osobi?cie zna?am babcie pani Ani, poniewa? jestem kielczank? a po szkole chodzi?am w?a?nie do pani Kocha?skiej, poniewa? by?a s?siadk? mojej babci.wszyscy jestescie wspaniali. Teraz mój 6-miesi?czny syn s?ucha ze mn? waszych piosenek. Pozdrawiam i ?ycz? kolejnych 30 lat

2007-05-19  

Przemek

Witam. Ja równie? pragn? przy??czy? si? do grona wielkich wielbicieli Grupy Pod Bud?. S?ucham Was od pocz?tku ?ycia (razem z bratem) i b?d? s?ucha? do ko?ca ?ycia bo jeste?cie tak samo wspaniali jak byli?cie, tak?e nigdy nie ustawajcie w Waszej twórczo?ci. Poza tym mam kolekcj? Waszych p?yt i kaset i....ci?gle mi ma?o:) tak?e czekam na wi?cej i wi?cej, a w szczególno?ci na Wasz koncert w Szczecinie 27 maja. Pozdrawiam Was, kochani i ?ycz? dalszych sukcesów na scenie muzycznej.

2007-05-17  

Aleksandra

Pozdrawiam ca?y zespó? POD BUD? i dzi?kuj? za pi?kne piosenki! Najbardziej lubi? "?al za Piotrem S.", "Kraków, Piwna 7" i "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa", któr? p. Andrzej Sikorowski ?piewa z Grzegorzem Turnauem. Jeszcze raz przesy?am uk?ony i pozdrowienia!

2007-05-17  

Renata S.

...m?dro?ci? tekstu, pi?knem muzyki, naturalno?ci? wzruszam si? od lat 30 - moc ?ycze? na dalsze lata, bo przesta? nie wolno Wam ani na chwil?. S?uchaj?c Was w trudnych chwilach nabiera sie dystansu do wszystkiego co ma?e. Do zobaczenia ... na kolejnym Koncercie

2007-05-10  

Wojciech Z.

Serdecznie pozdrawiam ca?y zespó?, ?ycz? Wam wytrwa?o?ci, rado?ci, zdrowia... wszystkiego co najlepsze... Niech ta wznios?a rocznica przypomina tylko te dobre strony ?ycia. Cieszymy si? razem z Wami...

2007-04-22  

Mirekot

W?a?nie wróci?em z koncertu... Jeste?cie ci?gle ?wietni.
To niemo?liwe, ?e to ju? 30 lat. Przecie? p. Anna Treter wygl?da tak, jakby dopiero zaczyna?a karier?, a nie jakby ?piewa?a 30 lat. No chyba, ?e zacz??a ?piewa? zanim nauczy?a si? mówi? ;-)
Panie Andrzeju !
Od "zawsze" uwielbiam pa?skie teksty i prosz? : WI?CEJ, WI?CEJ, WI?CEJ...
Pozdrowienia dla ca?ego zespo?u i ?yczenia dalszych sukcesów2007-04-22  

Karina (mama) i Asia (córka)

Mama przysz?a do mnie i mówi: napisz prawd?, napisz jak wiele znacz? dla nas ich piosenki... Wi?c pisz?. Z gor?cymi podzi?kowaniami, bo najgorsze chwile w ?yciu mo?na godnie prze?y? dzi?ki tekstom pana Andrzeja. Niech si? pan wi?c nigdy nie zmienia, nie da komercji wci?gn?? w swoje szpony, bo my dwie napewno b?dziemy czeka? na nast?pn? p?yt?. Pozdrowienia równie? dla córki.

2007-04-20  

Maciek

Pozdrowienia dla ca?ego zespo?u - dalszych sukcesów i wszystkiego najlepszego z okazji 30dziestki. Jako rodowity krakowianin oczywi?cie wybieram si? na koncert jubileuszowy na Rynku...
Wszystkiego dobrego....

2007-04-08  

Anna Krol

Witam serdecznie :)
Przylaczam sie do grona "wielbicieli" zespolu "Pod Buda" i niech tak trzymaja jeszcze nastepne 30-latek albo i wiecej na ile Wam sil starczy :) A co do piosenek to sa cool, zejefajne i tak ogolnie zyciowe...a co do Majeczki Andrzejku to dbaj o nia...glos ma za...sty!!! Na Wasze koncerty zaczelam chodzic dzieki mej kolezance, a Waszej wielkiej fanki Basi :) nie zaluje...dzieki nim poznalam glos Majki mm nie mowie, ze nie znalam Was wczesniej jak to mowia minelo mi wiecej niz 30-latek :) i wlasciwie moja mlodosc uplynela na Was i nie tylko, ale mimo tych lat sluchalam i uwielbialam slowa Wasze spiewane...ale Maja!!! ehhh bez mala jak Twoja dlugoletnia partnerka spiewajaca Ania :) glos gleboki i duzo mowiacy:)...
Ale dosc tego slodzenia :) Wszystkiego naj, naj w swieta Wielkanocne i niech kazdy dzien, m-c, rok o Was pamieta...

ps. Andru dbaj o nia (Majeczke), niech wylansuje sie i znajdzie siebie, swe miejsce w tym swiecie...:)

Pozdrawiam z calego serca...:)

2007-04-05  

Barbara F

Witam serdecznie
kocham zespo? od poczatku jak spierwaj?, kocham te piosenki,te nutki i g?osy calego Zespolu.Dzi?kuje za wszystkie koncerty i za chwile wzrusze?.Jeste?cie kochani i ?piewajcie jak najdluzej.Czekam na was w warszawie.Pozdrawiam

2007-04-01  

Magdalena

Cze??, Mam 30 lat i od "urodzenia"zosta?am zaszczepiona mi?o?ci? do zespo?u POD BUD? i Waszej muzyki,która tak pi?knie oddaje sens ?ycia.W mojej rodzinie od zawsze obecna jest Wasza muzyka,jest z nami w ka?dej chwili,tej dobrej i tej z?ej.Wiem te?, ?e na zawsze z nami pozostanie.W imieniu nas wszystich chcia?abym Wam serdecznie podzi?kowa? za to ?e byli?cie, jeste?cie i b?dziecie...

Ps.
Mam pytanie,gdzie mog?abym zakupi? ca?? dyskografi?,poniewa? w empiku i media markt s? tylko p?yty które ju? mam a kolekcj? któr? kiedy? przywioz?am z Krakowa jaki? anonimowy wielbiciel po prostu sobie przyw?aszczy?.
Pozdrawiam
Magda

2007-03-30  

Administrator

W dniu 30 marca 2007 ruszy?a oficjalna strona zespo?u "Pod Bud?". Zapraszamy wszystkich do wyra?enia swojej opini na temat dzia?alno?ci zespo?u.